V případe, že chcete zasílat informační e-maily z internetových stránek Zásady. Vepište do výše položeného pole Váš e-mail a potvrďte.

 

facebook

 

k prohlížení většiny dokumentů na www.zasada.cz potřebujete nainstalovaný Adobe reader - ke stažení zdarma ZDE
adobe
klikněte pro stažení

 

Jablonecký deník

Naše Jablonecko

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Číslo jednací: Z29/2018

Zápis č. 29 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada, konaného dne 3. dubna 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Zápis č. 29

z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada,

konaného dne 3. dubna 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

 

 1. Zahájení

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada.

Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se z první půlhodiny omluvil Petr Růžička. Dále byli přítomni 3 občané z řad veřejnosti a účetní městyse.

 

 1. Schválení programu

 

      Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 216 bylo schváleno.

           

 1. Určení ověřovatelů zápisu

 

            Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Ing. Milana Kopala a Mgr. Petra Černého.

 

 1. Kontrola plnění usnesení

 

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 1. Informace o činnosti orgánů městyse

 

Starostka informovala, že byla instalována poslední vývěsní tabule v dolenci.

Starostka sdělila, že v rámci Mikroregionu Tanvaldsko se řeší problematika terénních sociálních služeb.

Zaměstnanci úřadu městyse postupně začínají uklízet odpady, nacházející se v katastru městyse.

Proběhla schůzka se starosty ORP Železný Brod v Zásadě, domluvena byla spolupráce s PRECIOSOU ORNELA, a.s.

Na poště kromě vstupních dveří budou vyměněna i zbývající okna v přízemí.

21.3. byli přivítání noví občánci.

26.3. se uskutečnila schůzka se společností TELEFLEXIS s.r.o. kvůli optickým kabelům na území městyse. Na schůzce byla projednána problematika položení optických kabelů se společností TELEFLEXIS s r.o. Kabely byly v obci položeny touto společností bez stavebního povolení. Jednalo se především o položení kabelu v ulici „u kaštanů“. Dnes 3.4.2018 byli po zasedání zastupitelstva pozvaní obyvatelé této ulice, aby se k problematice též vyjádřili. Zastupitelé chtějí znát názory obou dotčených stran a daný problém s oběma účastníky řešit.

28.3. byl navštíven domov důchodců ve Velkých Hamrech, kde se starostka setkala se Zásaďáky zde žijícími.

 

 

 1. Rozpočtové změny

 

Účetní městyse seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtových změn – výdaje – splašková kanalizace u Škaloudů, Mikroregion Tanvaldsko, vratka dotace na zateplení budovy úřadu městyse, vše bude uhrazeno z přebytku minulých let (příloha č. 3). Vratka dotace na zateplení budovy úřadu městyse je způsobena chybně uvedeným údajem v dotaci ohledně ukončení a kolaudace stavby. Datum dokončení stavby a kolaudace nesmí být shodný. Starostka se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2018 dle přílohy č. 3.

Výsledek hlasování:   Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 217 bylo schváleno.

 

 1. Hospodářský výhled MZŠ

 

Starostka přítomné seznámila s hospodářským výsledkem MZŠ Zásada (příloha č. 4). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje účetní závěrku Masarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, bez výhrad a připomínek dle protokolu a hospodářský výsledek ve výši -3 111,98 Kč a jeho vypořádání takto:

a) ztrátu ve výši 28 664,98 Kč z hlavní činnost, která vznikla v souvislosti s provedenými opravami, uhradit z rezervního fondu,

b) zisk ve výši 25 533 Kč z vedlejší činnosti školy za pronájem sportovišť a bytu převést do rezervního fondu.

Výsledek hlasování:   Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 218 bylo schváleno.

 

 1. Hospodářský výsledek MŠ

 

Starostka informovala o zlepšeném hospodářském výsledku MŠ Zásada (příloha č. 5) ve výši 177 857, 72 Kč, který chce MŠ Zásada převést do rezervního fondu a použít na provozní výdaje. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, bez výhrad a připomínek dle protokolu a zlepšený hospodářský výsledek ve výši 177 867, 72 Kč a jeho vypořádání takto:

 1. 90% převést do rezervního fondu -následně bude využito na provozní výdaje,
 2. 10% převést do fondu odměn.

Výsledek hlasování:   Pro: 10. Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 219 bylo schváleno.

 1. Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ Zásada

 

Ředitelka MŠ Zásada žádá o povolení výjimky z počtu dětí na maximální počet 55 dětí pro školní rok 2018/2019 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky odpovídají právním normám ČR. Toto zvýšení počtu dětí nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce MŠ Zásada, rovněž budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s povolením výjimky z počtu dětí Mateřské školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, na maximální počet dětí 55 pro školní rok 2018/2019.

Výsledek hlasování:   Pro: 10. Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 220 bylo schváleno.

 

 1. Rekonstrukce a vybavení kuchyně v MŠ Zásada

 

Ředitelka MŠ Zásada předložila návrh na rekonstrukci a vybavení kuchyně v mateřské škole, a to i na základě doporučení kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Paní ředitelka nechala zpracovat projekční návrh včetně předběžného rozpočtu celkové rekonstrukce a vybavení kuchyně.

Paní ředitelka navrhla, aby prázdniny ve školce kvůli této rekonstrukci byly prodlouženy z 5 týdnů na 6 týdnů, a to hned od prvního týdnu v červenci, ve kterém jsou státní svátky a fakticky by tak bylo volno jen o 3 pracovní dny navíc. Paní ředitelce bylo doporučeno, aby o této skutečnosti s předstihem seznámila rodiče dětí navštěvující mateřskou školu.

Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s rekonstrukcí a s pořízením nového vybavení kuchyně v  Mateřské škole Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, v maximální částce 800 000 Kč a pověřuje starostku, aby do příštího zasedání zastupitelstva poptala několik společností a předložila jejich návrhy.

Výsledek hlasování:   Pro: 10. Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 221 bylo schváleno.

 

Po projednání tohoto bodu se dostavil Petr Růžička.

 

 1. Výběrové řízení „Oprava místních komunikací Zásada 2018“

 

Místostarosta informoval, že dle návrhu z minulého zasedání zastupitelstva dojde k opravě komunikace od pumpy ke křižovatce u hospůdky u hřiště a komunikace od pivovaru k mateřské školce pozemky parc. č. 1603/1 a parc. č. 350/23, a to po 1. květnu 2018. Zároveň připomněl, že podal žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – program 2.1 Program obnovy venkova na opravu místních komunikací (30% podpora). S nabídkami na opravu úseku místních komunikací byly osloveny tři společnosti (STABAG a.s., SIZ s.r.o. a STREET s.r.o.). Nejvýhodnější nabídku podala společnost STRABAG a.s. a to ve výši 1 407 931,76 Kč za celkovou realizaci těchto úseků. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava pozemních komunikací na pozemkové parcele č. 1603/1 a č. 350/23 v katastrálním území Zásada v celkové maximální výši 1 407 931, 76 Kč mezi městysem Zásada jako objednatelem a společností STRABAG a.s., se sídlem  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, jako zhotovitelem a pověřuje starostku podepsáním smlouvy a dalším jednáním v této věci.

Výsledek hlasování:   Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 0.

Usnesení č. 222 bylo schváleno.

 

 1. Výběrové řízení „Rozšíření herních a fitness prvků v obci Zásada“

 

Starostka přednesla návrh na rozšíření herních a fitness prvků v městysu Zásada, konkrétně u mateřské školy, základní školy a na kapelní louce. Osloveny byly tři společnosti. Nejvýhodnější nabídku podala společnost SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., a to ve výši 488 140, 10 Kč. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je rozšíření herních a fitness prvků v městysu Zásada, konkrétně u mateřské školy, základní školy a na kapelní louce, v celkové maximální výši 488 140,10 Kč mezi městysem Zásada jako objednatelem a společností SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., se sídlem  Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov, IČ: 28647360, jako zhotovitelem a pověřuje starostku podepsáním smlouvy a dalším jednáním v této věci, to vše pouze za podmínky, že bude na tuto akci získána dotace ve výši 70%.

Výsledek hlasování:   Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 223 bylo schváleno.

 

 1. Žádost o odkup pozemku

 

Starostka přednesla žádost pana Patřičného o odkup pozemku parc. č. 1630/3. Pozemek není ve vlastnictví městyse Zásada, tudíž zastupitelstvo není oprávněné v této věci rozhodovat. Starostce bylo doporučeno, aby panu Patřičnému v odpovědi na jeho žádost doporučila, aby se obrátil na Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, který je vlastníkem předmětné pozemkové parcely.

 

 1. Různé

 

Mgr. Jiří Kozlovský přednesl návrh žádosti o finanční podporu na Liberecký kraj ohledně výměnného pobytu s Francouzi (město Demouville). Tato akce by se tak konala pod záštitou hejtmana Libereckého kraje.

Na dotaz Ing. Dany Havlíčkové, zda budou občanům poskytnuty další kompostéry, starostka uvedla, že je o dotace na kompostéry požádáno v rámci ORP  Železný Brod.

Miroslav Princ uvedl, že, jelikož se blíží akce „pálení čarodějnic“, je možné vozit větve a dřevo do areálu fotbalového hřiště.

 

15. Závěr

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 18:20.

 

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
 3. Rozpočtová změna č. 2/2018
 4. Hospodářský výsledek MZŠ Zásada
 5. Hospodářský výsledek MŠ Zásada

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 5. dubna 2018 Mgr. Evou Markovou.

 

Ověřovatelé:               Ing. Milan Kopal, Mgr. Petr Černý

Starostka:                    Andrea Princová

 


Ke stažení ve formátu pdf ZDE

 

Vyvěšeno: 11. 4. 2018

Datum sejmutí: 27. 4. 2018

Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Havlíček

Zpět