Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada, konaného dne 19. listopadu 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se omluvil Mgr. Petr Černý, Mgr. Eva Marková a Václav Lubas. Přítomno 0 občanů z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 79 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Ing. Petr Pavlata a Ing. Milan Kopal. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala o stavu opravy tarasu u školy, budou doplněny vrchní desky. U pomníku Jana Nepomuckého také probíhá oprava, čeká se na dodání stavebního materiálu.

Byl dokončen vodovod k novým stavebním parcelám pod Ornelou. Na stavbě jsou nedodělky, stavbu jsme dosud nepřevzali.

Na hřbitově proběhla oprava hlavní vstupní brány a vyfrézovaly se pařezy.

Bylo dokončeno kryté stání pro kontejnery na tříděný odpad. Chybí ukotvení posledního kontejneru, stavbu jsme zatím nepřevzali.

Odborem Životního prostředí města Železný Brod byl schválen vrt pro náhradní zdroj pitné vody na p. č. 409/4 v katastrálním území Zásada.

Byly rozvezeny kompostéry. Za pomoc děkujeme Miroslavu Princovi, Petrovi Růžičkovi, Pavlovi Růžičkovi, Romanu Hejnovi, Radku Němcovi, Jiřímu, Filipovi a Michalovi Raemischovým a Luďkovi Pajkrtovi.

6. listopadu proběhlo vítání občánků v zasedací místnosti úřadu.

V prosinci nás navštíví občané francouzského Demouville, partnerského města.

 

 

6) Obecně závazné vyhlášky

Na základně novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ze dne 15. října 2019 s účinností od 1. ledna 2020, je nutné upravit vyhlášky městyse Zásada. První vyhláškou, která podléhá změnám je č. 01/2019 o místním poplatku za psů (příloha č. 3). Druhou vyhláškou je č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu (příloha č. 4). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse Zásada č. 01/2019 o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 80 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada vydává Obecně závaznou vyhlášku městyse Zásada č. 02/2019 o místním poplatku z pobytu.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 81 bylo schváleno.

 

7) Inventarizace majetku obce

Inventarizační komisi dosud tvořila paní Jana Gloserová, pan Václav Lubas a paní Iva Smetáková, která již není zaměstnancem úřadu. Novým členem komise je navrhnuta paní Linda Černá. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse zásada volí novou 3 člennou inventarizační komisi ve složení Václav Lubas, Jana Gloserová, Linda Černá.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 82 bylo schváleno.

 

8) Zimní údržba

Byly osloveny čtyři firmy zabývající se zimní údržbou, aby podaly cenovou nabídku na zimní údržbu v městysu Zásada. Z oslovených firem přišla pouze jediná nabídka a to od firmy KOVO Bohdalovice s.r.o., která zajišťovala zimní údržbu v obci v posledních letech. Starostka informovala, že je každým rokem těžší sehnat firmu na zimní údržbu. Dále informovala, že firma drží i cenu již několik uplynulých let. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje, aby zimní údržbu pro období 2019-2020 prováděla firma KOVO Bohdalovice s.r.o., IČ 61538752, se sídlem Bohdalovice 69, Velké Hamry s nabídkovou cenou 600Kč/hod bez DPH a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

 Výsledek hlasování:           Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 83 bylo schváleno.

 

9) Smlouva o smlouvě budoucí – přeložka plynu

Firma GaSNet podala žádost o přeložení plynového sloupku. Měl by se přesunout z vedlejšího pozemku na pozemek žadatele parc. číslo 1613/2 v   katastrálním území Zásada (příloha č. 5). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě (služebnosti) a o právu stavby se společností GaSNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 jako oprávněným, kdy předmětem této smlouvy je úplatné právo ve výši 4.100 Kč provést stavbu a právo zřídit služebnost plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1613/2 v katastrálním území  Zásada, v rámci přeložky plynovodní přípojky rodinného domu č.p. 144 v Zásadě, a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 84 bylo schváleno.

 

 

10) Prodej částí pozemků pod hlavní silnicí

Po minulém zastupitelstvu byl vyvěšen záměr prodeje pozemků p.č. 1613/2 o výměře 63 m2 označené jako 1613/8, dle geom. plánu č.787-8/2015 a p.č. 1603/1 o výměře 42 m2 označené jako 1603/5, dle geom. Plánu č.788-9/2015 v k.ú. za nabídnutou cenu 60 Kč/m2. Jediným zájemcem byl Liberecký kraj. Přílohou je odůvodnění ceny ze strany Libereckého kraje (příloha č. 6). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s prodejem parcel p.č. 1613/2 o výměře 63 m2 označené jako 1613/8, dle geom. plánu č.787-8/2015 a p.č. 1603/1 o výměře 42 m2 označené jako 1603/5, dle geom. Plánu č.788-9/2015 v k.ú. za nabídnutou cenu 60 Kč/m2 jedinému zájemci, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ:70891508, DIČ:CZ70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 85 bylo schváleno.

 

11) Žádost o odkup pozemku – Zásada, Zbytky

Na úřad městyse Zásada byla podána Žádost o odkup pozemku (případně jeho části). Jedná se o pozemek u autobusové čekárny. Zastupitelstvo se dohodlo, že celý pozemek neprodá, z důvodu možnosti posunutí autobusové čekárny, která momentálně neleží celá na pozemku městyse. Žadatel na své náklady zajistí rozdělení a geodetické zaměření požadované části pozemku. Požadovaná část pozemku tvoří příjezdovou cestu k nemovitosti. O dalším postupu se bude rozhodovat na příštím zastupitelstvu.

 

12) Myčka nádobí pro MZŠ

Stávající myčka je v havarijním stavu, další oprava je nereálná. Byly poptány firmy a škola obdržela nabídku na dva vyhovující typy včetně nerez odkládacího a přípravného stolu, který je nutnou součástí.  Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Gastro Dagmar, Hodkovice nad Mohelkou. Petr Růžička upozorňuje na délku záruky, která je v nabídce pouze 12 měsíců a zbytnost změkčovače vody. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s nákupem myčky nádobí pro Masarykovu základní školu Zásada, příspěvkovou organizaci v maximální výši 104 326 Kč včetně DPH a doporučujeme prodloužit záruku a vypustit změkčovač vody.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 86 bylo schváleno.

 

13) Smlouva o výpůjčce - kompostéry

Předmětem smlouvy je výpůjčka 70 kusů zahradních kompostérů, pořízených za finanční podpory Fondů EU.  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje smlouvu o výpůjčce zahradních kompostérů v počtu 70ks s Městem Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ: 00262633 zastoupeno Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města a pověřuje starostku jejím podpisem.

 

 Výsledek hlasování:           Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 86 bylo schváleno.

 

14) Smlouva o spolupráci při realizaci projektu

Předmětem smlouvy je spolupráce obcí při zajištění projektu Přecházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ORP Želený Brod. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje smlouvu o spolupráci při projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ORP Železný Brod s Městem Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ: 00262633 zastoupeno Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města a pověřuje starostku jejím podpisem.

 

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 87 bylo schváleno.

 

15) Program rozvoje městyse 2020-2027

Poslední veřejné projednání Programu rozvoje městyse 2020-2027, se konalo 6. listopadu. Program rozvoje je nezbytností k získávání dotací. Závěrečná verze Programu rozvoje městyse 2020-2027 je příloha č. 7. Její plná verze bude zveřejněna na webových stránkách městyse Zásada a na webových stránkách Mikroregionu Tanvaldsko. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje Plán rozvoje městyse pro období 2020-2027 dle přílohy č. 7.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 88 bylo schváleno.

 

16) Rozpočtové změny

Účetní městysu, paní Jana Gloserová, ozřejmila nutné rozpočtové změny v činnosti městyse č. 5/2019  (příloha č. 8). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2019 dle přílohy č. 8.

Výsledek hlasování:            Pro: 8     Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 89 bylo schváleno.

 

17) Návrh střednědobého výhledu rozpočtů obce pro období 2020-2022

Účetní městysu, paní Jana Gloserová, předložila a podrobně vysvětlila  střednědobý rozpočtový výhled na období let 2020-2022. (příloha č.9)

 

18) Pronájem nebytových prostor

Se společností SferiaNET.CZ s.r.o. byly ukončeny stávající smlouvy o pronájmu nebytových prostor, novým záměrem je prostory nadále pronajmout a uzavřít nové smlouvy. Jedná se o střechy obecních budov a stávající prostory v č.p. 50, 188, 259. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 188 a to 3m2 střechy, 1 m2 podkroví a 1 m2 v prostorách spisovny. V č.p. 50 a to 1 m2 v podkroví. V č.p. 259 1 m2 v podkroví.

 

 

Výsledek hlasování:            Pro: 7     Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Ing. Petr Pavlata)

Usnesení č. 90 bylo schváleno.

 

19) Návrh rozpočtu městyse na rok 2020

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu městyse Zásada na rok 2020. Za finanční komisi vysvětlil položky rozpočtu Petr Růžička. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný a akceptuje schválený dlouhodobý rozvoj obce. Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní, po kterou bude moci podávat k němu připomínky (příloha č. 10).

 

20) Různé

Milan Krupka navrhuje úklid pod terasou úřadu, kde se odkládá tříděný odpad, aby se zvětšil prostor, kam lze pytle ukládat.

Pavel Růžička chce poděkovat B. Pavlatovi a jeho rodině za práci na tarasu u pomníku Jana Nepomuckého.

Petr Růžička chce poděkovat TJ Sokol Zásada za výstavu betlémů, která byla velmi vydařená.

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:25

Příští zasedání je plánováno na 10. prosince 2019.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
  3. OZV o místním poplatku ze psů
  4. OZV o místním poplatku z pobytu
  5. Smlouva o smlouvě budoucí – přeložka plynu
  6. Prodej částí pozemků pod hlavní silnicí
  7. Program rozvoje městyse 2020-2027
  8.  Rozpočtové změny 5/2019
  9. Návrh střednědobého rozpočtu obce pro období 2020-2022
  10. Návrh rozpočtu městyse na rok 2020

 

Zápis byl vyhotoven dne 25.11.2019 Lindou Černou

 

Ověřovatelé:

Ing. Milan Kopal ........................................... dne  ...........................................

 

Ing. Petr Pavlata........................................... dne  ...........................................

 

Starostka:

Andrea Princová ........................................... dne  ...........................................

 

Přílohy:

 

Datum sejmutí: 14. 12. 2019 Zodpovídá: Vojtěch Havlíček

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.