Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 29 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada,

konaného dne 31. května 2022 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se omluvili Václav Lubas, zpoždění omluvili Mgr. Eva Marková a Ing. Jan Červenka. Přítomno 5 občanů z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

Výsledek hlasování:  Pro: 8              Proti: 0                        Zdrželi se: 0

Usnesení č. 210 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Ing. Petr Pavlata a Milan Krupka. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala, že:

- proběhlo odborné ošetření stromů na kapelní louce a u školky

- v budově pošty jsou byty již byty obyvatelné, nyní je cílem opravit fasádu a svody

- byly opraveny díry v komunikacích

- byl pořádán zájezd do pražského divadla Pod Palmovkou

- proběhla každoroční kontrola hospodaření za rok 2021

- byla přidělena nová pracovnice z úřadu práce

- byl postaven přístřešek u hřbitova na popelnice a konve na vodu

- proběhlo setkání se seniory v DD Velké Hamry o velikonočních svátcích

- proběhl sběr velkoobjemového odpadu v Zásadě a následně ve Zbytkách

- na WC u hřbitova byla položena nová střecha

- Sokol Zásada a jeho Loutkové divadlo Prokůpek byl oceněn 2. místem za kulturní počin roku

- starostka poděkovala za uskutečněné akce – Dětský den, čarodějnice atd.

- do finále se blíží úprava dětského hřiště v centu obce, na zkoušku byly pořízeny lavičky od společnosti Dimatex CS z recyklovaného textilu

 

17:35 se dostavil Ing. Jan Červenka

 

 

6) Osázení obecních cest

Pan Bořivoj Pavlata za myslivecký spolek představil záměr osázet zaniklé obecní cesty za účelem ochrany drobné zvěře a ptactva, primárně keři a další zelení. Myslivecký spolek by chtěl zažádat o finanční podporu z dostupných dotačních programů. Ing. Petr Pavlata namítl, že by mohlo jít o nadbytečnou činnost, protože probíhají pozemkové úpravy slučování pozemků od Pozemkového úřadu.

 

Zastupitelstvo městyse Zásada bere na vědomí tento záměr a souhlasí s tím, aby myslivecký spolek hledal vhodnou výzvu a posléze předložil konkrétní projekt.

 

7) Žádost o pronájem vodních chovných nádrží

Myslivecký spolek Zásada předložil žádost o pronájem vodních chovných nádrží p.p.č.339/8, p.p.č.339/14 a p.p.č.339/15 v k.ú. Zásada na dobu deseti let. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje vyvěšení záměru na pronájem vodních chovných nádrží na p.p.č.339/8, p.p.č.339/14 a p.p.č.339/15 v k.ú. Zásada.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 9              Proti: 0                        Zdrželi se: 0

Usnesení č. 211 bylo schváleno.

 

8) Partnerství s Demouville

Pan Mgr. Jiří Kozlovský požádal zastupitelstvo o možnost pokračovat v partnerství mezi městysem Zásada a obcí Demouville ve Francii. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s pokračováním partnerství mezi městysem Zásada a obcí Demouville ve Francii.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 9              Proti: 0                        Zdrželi se: 0

Usnesení č. 212 bylo schváleno.

 

9) Určení počtu členů zastupitelstva

V souvislosti s přípravami voleb do zastupitelstev obcí je nutné zvolit počet členů zastupitelstva městyse pro následující volební období 2022-2026. Pro městys Zásada je dle zákona o obcích stanovena hranice 7-15 členů (s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu). Starostka navrhla, ponechat stávající stav 11 zastupitelů. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje počet členů zastupitelstva 11 pro volební období 2022-2026.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 9    Proti: 0    Zdrželi se: 0

Usnesení č. 213 bylo schváleno.

 

10) Rozpočtová změna

Starostka informovala o rozpočtové změně č. 2 (příloha č. 3).  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2022 dle přílohy č. 3.

Výsledek hlasování:  Pro: 9              Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 214 bylo schváleno.

 

18:13 se dostavila Mgr. Eva Marková

 

 

11) ZVS s.r.o. - informace o hospodaření

Starostka městysu seznámila přítomné s hospodářským výsledkem Zásadské vodárenské za rok 2021, kdy výnosy činily 1 954 185,24 Kč a náklady 1 574 050,60 Kč (příloha č. 4). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada rozhodlo ve věci jako jediného společníka Zásadské vodárenské společnosti s.r.o. o schválení hospodaření Zásadské vodárenské společnosti s.r.o. se zlepšeným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 380 134,64 Kč dle přílohy č. 4.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 10            Proti:  0           Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 215 bylo schváleno.

 

12) Hospodářský výsledek MŠ Zásada

Starostka informovala o zlepšeném hospodářském výsledku MŠ Zásada ve výši 83 861,58 Kč. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, ve výši 83 861,58 Kč bez výhrad a připomínek a jeho vypořádání takto: částku 75 475,58 Kč (90 %) převést do rezervního fondu a částku 8 386 Kč (10 %) převést do fondu odměn.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 10             Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 216 bylo schváleno.

 

13) Účetní závěrka MŠ Zásada

Starostka informovala o účetní závěrce MŠ Zásada (příloha č. 5). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace dle protokolu bez výhrad a připomínek (příloha č. 5).

 

Výsledek hlasování:  Pro: 10            Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 217 bylo schváleno.

 

14) Hospodářský výsledek MZŠ Zásada

Starostka přítomné seznámila s hospodářským výsledkem MZŠ Zásada, kdy zisk z hlavní činnosti činil 167 482,60 Kč a z doplňkové činnosti 9 234 Kč. Celkovou částku ve výši 176 716,60 Kč žádají převézt do rezervního fondu. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje hospodářský výsledek Masarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace ve výši 176 716,60 Kč bez výhrad a připomínek a jeho vypořádání takto: zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 167 482,60 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 9 234 Kč převést do rezervního fondu.

 

Výsledek hlasování:  Pro:   10          Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 218 bylo schváleno.

 

15) Účetní závěrka MZŠ Zásada

Starostka informovala o účetní závěrce MZŠ Zásada (příloha č. 6). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje účetní závěrku Masarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace dle protokolu bez výhrad a připomínek (příloha č. 6).

 

Výsledek hlasování:  Pro: 10             Proti:  0           Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 219 bylo schváleno.

 

16) Schválení přijetí dotace

Starostka informovala o obdržené účelové dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 2.1- Program obnovy venkova na projekt „Oprava místních komunikací“ ve výši 300.000 Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 2.1 - Program obnovy venkova na projekt „Oprava místních komunikací“ ve výši 300.000 Kč.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 10            Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 220 bylo schváleno.

 

17) Prodej p.p.č.335/10 v k.ú. Zásada

Starostka informovala zastupitele o nabídnuté ceně k odkupu přístupové cesty p.p.č.335/10 o výměře 520 m2 vedoucí ke stavebnímu pozemku p.p.č.335/16, jejímž vlastníkem je pan Scholze Milan, za cenu 208 000 Kč.  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje odkup přístupové cesty p.p.č.335/10 v katastrálním území Zásada o výměře 520 m2 za cenu 208 000 Kč vedoucí ke stavebnímu pozemku p.p.č.335/16 od Ing. Petra Pavlaty a Mgr. Elišky Pavlatové, bytem xxx.

Výsledek hlasování:  Pro:  0             Proti: 0            Zdrželi se: 10

Usnesení č. 221 nebylo schváleno.

 

18) Různé

Starostka informovala zastupitele o žádosti paní ředitelky MŠ Zásada o navýšení rozpočtu z důvodu výrazného zvýšení záloh za plyn o cca 20 000Kč/měsíčně a nedoplatku ve výši 55 000 Kč. Celkovou částku odhaduje na 195 000 Kč. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje navýšení závazného ukazatele o částku 195 000 Kč pro Mateřskou školu Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizaci.

Výsledek hlasování:  Pro: 10                     Proti: 0               Zdrželi se: 0

Usnesení č. 222 bylo schváleno.

 

Starostka informovala o žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Zásada o mimořádný finanční příspěvek na revitalizaci sokolovny. T.J. doložila fakturu za vymalování sálu ve výši 100.000 Kč. Ing. Petr Pavlata doplnil popis prací, které byly provedeny.

Zastupitelstvo diskutovalo o možnostech, jak upravit stávající rozpočet obce, aby bylo možné přispět. Vzhledem k tomu, že žádost byla podána těsně před zasedáním zastupitelstva a v rozpočtu městyse bylo počítané pouze se schválenými dotacemi pro spolky, bude o příspěvku jednáno na příštím zasedání zastupitelstva. Finanční výbor předloží návrh financování.

Petr Růžička informoval o sběru kovového šrotu, který pořádá SK Zásada dne 11. června 2022.

Ing. Petr Pavla zval přítomné na Školní akademii, která se uskuteční v úterý 28. června  v sokolovně.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
  3. Rozpočtová změna č.2/2022
  4. Finanční hospodaření zřízených právnických osob
  5. Protokol ke schvalování účetní závěrky MŠ Zásada
  6. Protokol ke schvalování účetní závěrky MZŠ Zásada

 

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:40 hod.

Příští zasedání je plánováno na červen 2022.

Zápis byl vyhotoven dne 3. 6. 2022 Lindou Černou

 

Ověřovatelé:

Ing. Petr Pavlata ........................................... dne: ...........................................

 

Milan Krupka ……....................................... dne: ...........................................

 

Starostka:

Andrea Princová ........................................ dne: ...........................................

Datum sejmutí: 24. 6. 2022 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.