Městys Zásada
Městys Zásada

Poskytované služby

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech point logoCzech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT?

 • Výpis z Katastru nemovitostí.
 • Výpis z Obchodního rejstříku.
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis z Bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Navštivte v úředních hodinách ÚM Zásada
Více na www.czechpoint.cz

Ověření podpisu nebo kopie listiny

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) - zákon o ověřování 

Od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Kdo a za jakých podmínek?

Kdo podává žádost
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona o ověřování).

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,  
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Jak a kam se obrátit?

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

Je tedy třeba navštívit některý ze shora uvedených úřadů, příslušný k provedení vidimace a legalizace a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

Co musíte předložit?

 Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování)

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Poplatky a termíny

Poplatky

 • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí Kč 30 Kč.
 • Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 50 Kč.
 • Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Další účastníci

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování). Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat (§ 10 odst. 6 zákona o ověřování).

Za správnost odpovídá:

na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

na Ministerstvu vnitra,
odboru všeobecné správy,
oddělení matrik a ověřování,
Náměstí Hrdinů 3,
140 21, Praha 4
email: ovs@mvcr.cz,
           posta@mvcr.cz

Město Železný Brod
náměstí 3. května 1, 468 22  Železný Brod

IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633

Městský úřad Železný Brod
Adresa: náměstí 3. května 1 - budova radnice ("A"), náměstí 3. května 18 - budova "B"

ID datové schránky: zbgbryd

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa   8.00 - 17.00

 

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý    8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00

Odbor vnitřních věcí: Podatelna, CzechPOINT, Ověřování, Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence obyvatel
Odbor dopravy: Registr vozidel, registr řidičů
Živnostenský úřad
Odbor finanční: Pokladna


Telefon - podatelna: 483 333 911

Podatelna: podatelna@zelbrod.cz


Co vše můžu vyřešit v ORP Železný Brod:

Stavební úřad

Stavební úřad je zřízeným orgánem Městského úřadu v Železném Brodě pro výkon státní správy v přenesené působnosti – je obecným stavebním úřadem.

Územní obvod: obce Železný Brod, Koberovy, Skuhrov, Líšný, Loužnice, Radčice, Pěnčín, Zásada


Odbor vnitřních věcí

zajišťuje následující činnosti:

vedoucí
- evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města
- technicko-administrativní příprava na zasedání rady a zastupitelstva města
- zápisy z jednání rady a zastupitelstva města a porad vedení
- bytová agenda
- evidence volných bytů
- veřejnoprávní smlouvy
 

přestupky, volby
- evidence a projednávání stížností
- projednávání přestupků
- volební agenda

podatelna
- vyřizování korespondence
- koordinace spisové služby jednotlivých odborů
- obsluha telefonní ústředny, městského rozhlasu a postálie
- zajišťování kancelářských a úklidových prostředků
- vyvěšování dokumentů na úřední desku

matrika
- provádění zápisů do matričních knih – narození, manželství, úmrtí
- vyhotovování matričních dokladů – rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
- uzavírání sňatků
- povolování změny jména, příjmení
- přijímání oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
- sepisování zápisů o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství
- vystavování vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
- vyřizování žádostí o zápis matričních událostí do zvláštní matriky v Brně
- ověřování podpisů a listin
- výpis z rejstříku trestů
- vydávání osvědčení k církevním sňatkům


občanské průkazy a cestovní doklady
- zpracování žádostí občanských průkazů a cestovních dokladů (více o osobních dokladech)
- zasílání žádostí na centrální zhotovení
- vydávání vyhotovených občanských průkazů a cestovních dokladů
- vyhotovení rychlých občanských průkazů a cestovních dokladů


Odbor životního prostředí

Ochrana zemědělského půdního fondu:
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF na stavby
- změny kultur zemědělských pozemků
- vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
- vydávání vyjádření ke stavbám z hlediska dodržování právních předpisů o ochraně ZPF

Ochrana přírody a krajiny:
- ochrana krajinného rázu při stavební činnosti
- péče a ochrana významných krajinných prvků
- péče a ochrany územních systémů ekologické stability
- vydávání stanovisek ke stavbám z hlediska ochrany přírody a krajiny

Rostlinolékařská péče

Vodoprávní úřad:
- jako speciální stavební úřad povoluje a schvaluje do trvalého užívání vodní díla – vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod atd.
- protipovodňová ochrana
- šetření ekologických havárií z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod
- vydávání souhlasů pro stavby, které mohou ovlivnit zájmy vodního hospodářství
- schvalování provozních řádů čistíren odp. vod, havarijních plánů opatření a povodňových plánů
- kontrolní činnost na čistírnách odpadních vod
- vydávání vyjádření ke stavbám z hlediska vodoprávních předpisů

Státní správa lesů:
- řízení státní správy lesů
- zpracování LHP na území obce, regionu
- posuzování projektů dotýkajících se PUPFL a lesa
- spolupráce Mze ČR, MŽP a vlastníků lesa na koncepci rozvoje
- realizace opatření Mze ČR a KÚ na úseku ochrany lesa (např. kůrovec, kalamity)
- organizace porad, seminářů vlastníkům lesa i OLH
- kontrola dodržování zákona č. 289/1995 Sb. a ukládání nápravných opatření

Státní správa myslivosti:
- řízení výkonu státní správy myslivosti v regionu
- zpracování statistické hlášení pro ČSÚ a Mze ČR
- uznává honitby a stanovuje normované stavy zvěře
- jmenuje myslivecké hospodáře a myslivecké sráže
- vede evidence honiteb, stráží a hospodářů
- povoluje snížení stavu zvěře, lov mimo dobu lovu a lov na nehonebních pozemcích
- kontroluje výkon myslivosti a ukládá případná opatření k nápravě
- spolupracuje s občanskými sdruženími a ostatní veřejností
- realizuje veterinární opatření a spolupracuje s orgány státní veterinární správy regionu i Mze ČR (mor, vzteklina atd.)
- spolupracuje s orgány státní policie na úseku střelných zbraní
- vydává lovecké lístky
- spolupracuje s orgány rejstříku trestů Praha na úseku opisů a výpisů z rejstříku trestů
- spolupráce s vědeckými pracovišti a účast na tvorbě územních plánů obcí a měst
- rozhodnutí o peticích a stížnostech v pověřeném rozsahu
- spolupráce s orgány kraje, MŽP, Mze ČR na rozvoji koncepce území

Státní správa rybářství
- státní správa rybářství ve smyslu zák. č. 102/1963 Sb.
- jmenování ryb. stráží a hospodářů pro revír Jizera a Kamenice
- spolupráce s občanskými sdruženími rybářů v regionu
- posuzování projektů a staveb dotýkajících se rybářství
- spolupráce na koncepci rozvoje rybářství
- dozor nad rybářským hospodařením

Státní správa lesů
- řízení státní správy lesů
- zpracování LHP na území obce, regionu
- posuzování projektů dotýkajících se PUPFL a lesa
- spolupráce Mze ČR, MŽP a vlastníků lesa na koncepci rozvoje
- realizace opatření Mze ČR a KÚ na úseku ochrany lesa (např. kůrovec, kalamity)
- organizace porad, seminářů vlastníkům lesa i OLH
- kontrola dodržování zákona č. 289/1995 Sb. a ukládání nápravných opatření

Ochrana přírody a krajiny
- povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle §8
- ukládá náhradní výsadbu
- vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
- vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
- vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě jejich ochranu ruší
- podílí se na vytváření ústředního seznamu OP pro svůj správní obvod
- vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
- vede výpisy z ústředního seznamu OP ve svém správním obvodu
- vykonává státní dozor v OP a K
- ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání

Veterinární péče
- sledování výskytu parazitů u živočichů např. střeček nosohltanový a  podkožní, plicní a střevní červivost, klíšťata, motolice jaterní a  zákožka svrabová
- očkování psů proti vzteklině
- varroasa a mor včelího plodu

Ochrana ovzduší
- vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u středních stacionárních zdrojů
- ověřování údajů souhrnné provozní evidence středních stacionárních zdrojů a předávání je ministerstvu k zajištění evidence
- ukládání pokut
- vedení evidence oznámení pro střední stacionární zdroje, poskytování těchto údajů ministerstvu
- vydávání stanovisek v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
- vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
- vedení evidence malých stacionárních zdrojů, u nichž zákon stanoví ohlašovací povinnost, poskytování těchto údajů ministerstvu
- nařizování odstranění závad u malých spalovacích zdrojů, ukládání opatření k nápravě těchto závad
- vypracovávání programů zlepšování kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou, snižování emisí znečišťujících látek
- vydávání nařízení, kterými je možno na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování, jimiž může na svém území stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů, jimiž může na  svém území stanovit opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění ovzduší
- vyhlašování regulačních opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů
- kontrola dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů, dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů, účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u  malých spalovacích zdrojů, dodržování všeobecných povinností právnických a fyzických osob

Odpadové hospodářství
- kontrola právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ohledně využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem, zda využívají systém obce na základě písemné smlouvy
- kontrola fyzických osob které nejsou podnikateli, zda se zbavují odpadu pouze v souladu se zákonem
- ukládání pokut za porušení zákona
- vydávání rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
- vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi
- podávání informací žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu

Památková péče
- provádí výkon státní památkové péče u kulturních památek vedených v  Ústředním seznamu kulturních památek a v památkově chráněných územích
- vede seznam kulturních památek v obvodu působnosti
- vydává vyjádření pro stavební úřad v rámci povolování staveb
- metodické a odborné poradenství majitelům kulturních památek, pomoc při získávání státních dotací na jejich obnovu
- vykonává státní stavební dohled
- vydává rozhodnutí v prvním stupni správního řízení na úseku státní památkové péče


Odbor dopravy

Odbor dopravy a silničního hospodářství vede registr řidičů a  řidičských průkazů, v rámci autoškol provádí zadávání řidičských oprávnění a protokolů do registru, vydává a vyměňuje řidičské průkazy národní a mezinárodní, vydává duplikáty řidičských průkazů, vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství, zapisuje do karty řidičů sankce uložené správními orgány a  soudy, provádí změnu údajů v registru řidičů, řidičských průkazů a  řidičských oprávnění, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidičů, do  registru řidičů provádí záznamy o školení řidičů, zpracovává pátrání po řidičských průkazech, ztráty a nálezy řidičských průkazů, vydává potvrzení o ztrátách a nálezech řidičských průkazů, poskytuje informace z  oblasti vykonávané agendy registru řidičů a vede o těchto informacích evidenci, provádí výpisy z evidenční karty řidiče pro potřeby Policie ČR, zaměstnavatele, či na vlastní žádost a vede jejich evidenci, zajišťuje zpracování dat pro centrální registr řidičů vedené u  ministerstva dopravy.

Vede registr motorových vozidel v elektronické a písemné podobě, vede evidenci registračních značek, tiskopisů, technických průkazů, osvědčení o registraci vozidla, technických (STK) a emisních (ME) známek a nálepek o ověření registrační značky, registruje silniční a zvláštní vozidla na fyzické a právnické osoby, popř. subjekty, provádí záznam o  leasigu jeho počátek a konec blokace, provádí záznam zástavního práva, přiděluje a vydává registrační značky technické a emisní známky, nálepky o ověření registrační značky, zapisuje změny týkající se registrovaných vozidel (barva, zvláštní vybavení, blokace, pátrání, výměny dokladů, výměny registračních značek, eviduje technické prohlídky vozidel, provádí zápis o změně vlastníka), dočasně a trvale vyřazuje vozidla z registru vozidel a ukončuje dočasné vyřazení vozidla, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel, schvaluje jednotlivé přestavby vozidel, schvaluje jednotlivé stavby vozidel, provádí kontrolu dokladů a žádostí předložených k registraci vozidla, vystavuje technické průkazy, osvědčení o registraci značky vozidel a jejich duplikáty, zajišťuje předávání dat do centrálního registru vozidel a jejich přebírání do registru vozidel pověřené obce Železný Brod, vyřizuje korespondenci související s registrem vozidel pro autobazary, vydává data z registru vozidel pro potřeby Policie ČR, správy sociálního zabezpečení a soudů, poskytuje informace v rámci své kompetence a vede evidenci vyřízených žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovává soubory pro Českou kancelář pojistitelů pojištěných (nepojištěných) vozidel, zpracovává statistiku pro centrální registr vozidel, zpracovává statistiku pro ministerstvo dopravy a zkušebních stanic STK o prošlých technických prohlídkách.

Zajišťuje výkon státní správy v obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod na úseku silničního hospodářství, vykonává státní správu ve věcech pozemních komunikací II. a III. třídy a v obvodu obce i na místních komunikacích dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dohlíží na podmínky užívání a jejich ochranu, na povinnosti vlastníků pozemních komunikacích a jejich uživatelů, zajišťuje a vykonává státní odborný dozor ve věcech pozemních komunikací.

Z úřední povinnosti projednává dopravní přestupky a přestupky s  dopravou související a o těchto vydává správní rozhodnutí, na návrh žadatele rozhoduje o upuštění od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, provádí potřebná došetření k odvolání a předkládá spisovou dokumentaci nadřízenému odvolacímu orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje, věci, k jejichž projednání není příslušný, postupuje orgánům místně a věcně příslušným, rozhoduje o odložení věci, pokud nejde ve věci rozhodnout jinak, v rámci součinnosti s orgány Policie ČR je oprávněn požadovat tyto orgány o  došetření a doplnění oznámení přestupku, vede evidenci přestupků a  aktualizuje centrální rejstřík přestupků v PC, provádí pravidelnou kontrolu úhrad uložených sankcí (pokut), spolupracuje s orgány policie, soudu, státního zastupitelství a dalšími státními orgány a organizacemi v  souladu se zákonem č. 200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje a provádí zkoušky pro absolventy autoškol v rozmezí řidičského oprávnění A – D+E, provádí přezkušování profesionálních řidičů C-D+E, dle znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a  zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje dopravní obslužnost v dané lokalitě, spolupracuje s  Krajským úřadem na jízdních řádech pravidelné autobusové dopravy a vlaků Českých drah.

Správní poplatky (pokuty) za přestupky BESIP a za rozhodnutí zvláštního užívání pozemních komunikací se vybírají v pokladně městského úřadu. Ostatní správní poplatky se platí u přepážek.


Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí zajišťuje péči o rodinu a děti (sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, kurátorská práce pro děti, mládež a  dospělé, problematiku národnostních menšin), péči o seniory a těžce zdravotně postižené občany (žádost do DPS, změna příjemce důchodu, speciální označení vozidla O7). Ostatní činnosti (komunitní plánování, péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, sociální poradenství, evidence a výdej receptů a žádanek na omamné látky).


Živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským úřadem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Provádí registraci a evidenci živností v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání, jakož i výkon živnostenské kontroly a případná sankční opatření v rozsahu živnostenského zákona a dalších zvláštních předpisů ve správním obvodu města Železný Brod jako obce s rozšířenou působností. Pro uvedený správní obvod vede živnostenský úřad rovněž agendu podnikání v zemědělství, včetně kontroly zemědělského podnikání. Pro území města Železný Brod provádí cenovou kontrolu.

Pracovní náplň živnostenského úřadu:

 • Komplexní vyřizování živnostenské agendy ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a zákona o zemědělství. Přijímá ohlášení živnosti, žádosti o vydání koncese, změn (přerušení a pokračování provozování živnosti, oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, zrušení živnostenského oprávnění na žádost, apod.) a ohlášení dalších údajů v souvislosti s živnostenským podnikáním a vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů,
 • součinnost s dotčenými orgány státní správy v rámci působnosti podle zvláštních předpisů při stanovení podmínek k provozování živnosti,
 • vedení správních řízení o rušení a pozastavení živnostenských oprávnění dle § 58 živnostenského zákona a jiných správních řízení dle tohoto zákona,
 • provozování živnostenského rejstříku a vyřizování žádostí o výpisy z tohoto rejstříku,
 • poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu,
 • administrativa a korespondence úřadu,
 • provádění živnostenských kontrol,
 • vedení řízení o přestupku za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a dalších zvláštních právních předpisů,
 • ukládání a vybírání pokut uložených příkazem na místě,
 • koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, orgány činnými v trestním řízení, apod.,
 • řešení stížností, podnětů a oznámení,
 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství při evidenci a vydávání osvědčení pro podnikání v zemědělství fyzických i právnických osob, včetně kontroly zemědělských podnikatelů,
 • provádí na území obce cenovou kontrolu, ukládá a vybírá pokuty za porušení cenových předpisů, zjistí-li porušení cenových předpisů při jím provedené kontrole,


Odbor vykonává kontrolní (dozorovou) činnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném:

 • zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách
 • zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (tržní řád)
 • zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zdroj textů: www.zeleznybrod.cz

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.