Městys Zásada
Městys Zásada

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

podle zákona c.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s §18 odst. 1, zveřejňuje povinný subjekt městys Zásada výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:

 

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2020 byla podána celkem 0 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo vydáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, který povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

V průběhu roku 2023 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

V průběhu roku 2023 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

V průběhu roku 2023 nebyla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Ve sledovaném období nebyla v žádném případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

 

 

 

V Zásadě dne 19. 2. 2024

Andrea Princová

Datum sejmutí: 6. 3. 2024 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.