Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada,

konaného dne 8. listopadu 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

 

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se omluvili Ing. Milan Kopal, Miroslav Princ, Lukáš Zurčín, Mgr. Jiří Kozlovský a Milan Krupka. Přítomen 1 občan z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

Výsledek hlasování:    Pro: 6                                   Proti: 0                  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 81 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Petra Růžičku a Mgr. Petra Černého. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala, že:

 • inventarizační komise pracuje stále ve stejném složení Václav Lubas, Linda Černá a Jana Gloserová
 • proběhla pokládka první vrstvy asfaltu na dvou místních komunikacích, ve čtvrtek bude položena finální vrstva
 • žádost o dotaci na opravu dalších dvou komunikací (pod Ornelou a nad hřbitovem) nebyla ani v tomto roce podpořena, důvodem byl převis podaných žádostí
 • byl vytvořen přehled akcí pořádaných v městysu do konce tohoto roku
 • dne 4. 10. 2023 proběhlo vítání občánků, přivítané byly tři děti
 • kontrolní výbor doporučil přepracovat výše nájmů v nebytových prostorách obce
 • skončila nám smlouva s Úřadem práce na pozici obecního pracovníka pro úklid obce, další pracovník zatím nenastoupí
 • proběhl víkend Křišťálového údolí, do kterého se zapojily i místní sklářské firmy
 • byla vyměněna stará nevyhovující značka „průjezd zakázán“ a osazena nová
 • zastupitelé byli pozvání na prohlídku základní školy

 

6) Rozpočtové změny

Účetní městysu paní Jana Gloserová podrobně vysvětlila přítomným rozpočtovou změnu č. 4/2023 (příloha č. 3) (587.53 kB).  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se všem přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2023 dle přílohy č. 3.

 

Výsledek hlasování:    Pro: 6                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 82 bylo schváleno.

 

 

7) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Starostka informovala o uzavření nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od 1. 1. 2024. Rada Libereckého kraje odsouhlasila navýšení příspěvku obcí Libereckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti na období 2024-2028. Příspěvek činí 200 Kč na obyvatele a kalendářní rok. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se všem přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 č. OLP/3003/2023 na období 2024-2028 mezi Libereckým krajem a městysem Zásada ve výši 200 Kč na obyvatele a kalendářní rok. (Příloha č. 4).

 

Výsledek hlasování:                    Pro: 6                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 83 bylo schváleno.

 

8) Zimní údržba

Starostka informovala přítomné, že bylo osloveno pět firem zabývající se zimní údržbou, aby podaly cenovou nabídku na zimní údržbu v městysu Zásada dle schváleného Plánu zimní údržby. Z oslovených firem přišla pouze jediná nabídka, a to od Martina Boudíka, bytem Zásada 13. Nabídka činí 950 Kč/hod včetně DPH práci traktoru či nakladače a současně 300 Kč/den včetně DPH za držení pohotovosti (den kdy nebude technika použita). Zimní sezóna byla v nabídce stanovena na měsíce listopad-duben, po dohodě se zastupiteli upravena na měsíce listopad-březen. Firma KOVO Bohdalovice s.r.o., která zajišťovala zimní údržbu v obci v posledních letech, se omluvila. Z časových a personálních důvodů nemohou nabídku podat. Ostatní oslovené firmy se omluvily telefonicky, že o zimní údržbu zájem nemají. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Martin Boudík upozornil, že je ve střetu zájmů.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje, aby zimní údržbu pro období 2023-2024 prováděl, Martin Boudík, IČ 19544618, se sídlem Zásada 13, s nabídkovou cenou 950 Kč/hod včetně DPH a pohotovostní sazbou 300 Kč/den včetně DPH pro měsíce listopad-březen a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

 

Výsledek hlasování:                    Pro: 6                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 84 bylo schváleno.

 

9) Návrh společného financování sociálních služeb

Starostka informovala zastupitelstvo, od roku 2024 dochází k financování sociálních služeb z rozpočtů obcí. Společným cílem za ORP Železný Brod je způsob financování založit na koordinovaném a transparentním přístupu – pro všechny obce bude stanovena jednotná částka na jednoho občana v obci. Finanční prostředky bude shromažďovat a rozdělovat Město Železný Brod a přerozdělovat formou Dotace. Společným zájmem je, aby se všechny obce v ORP podíleli na financování rovným způsobem. Smlouva o spolupráci by se uzavřela na dobu určitou, období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028. Financovány budou výhradně poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zařazených v základní síti sociálních služeb v ORP (netýká se příspěvkových organizací). Město Železný Brod předloží 1x ročně všem partnerům vyúčtování poskytnutých příspěvků. V rámci systému tohoto financování musí dojít k vytvoření Pracovní skupiny – ta zajistí organizační činnosti, bude stanovovat částku příspěvku, bude složená z 6 členů (2 zástupci partnerských obcí, zástupce Města Železný Brod, vedoucí finančního odboru MěÚ Železný Brod, vedoucí OSV, koordinátor KP), členy PS jmenuje starosta města Železný Brod, schází se 1x ročně nebo v případě potřeby. Navrhovaná částka činí 100 Kč na jednoho občana a rok. V případě, že by byla Smlouva o spolupráci uzavřena se všemi obcemi v ORP, byla by vybrána částka, která by poskytovatelům sociálních služeb pokryla odhadem 10 % nákladů. Zastupitelé diskutovali na dané téma a nemají k návrhu smlouvy žádné připomínky.

 

10) Návrh OZV č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Starostka informovala zastupitelstvo, že od příštího roku dojde k navýšení ceny za svoz komunálního odpadu. Svozová firma avizuje nárůst cen o 10%. Společně se změnou ceny dochází i ke změně vyhlášky podle nových vzorů Ministerstva vnitra. Nové znění vyhlášky bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. (Příloha č. 5)

 

11) Návrh střednědobého výhledu rozpočtů obce

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem výhledu rozpočtů městyse Zásada pro období 2024-2026. K návrhu mohou občané podávat připomínky po dobu 15 dnů, kdy bude vyvěšen na úřední desce. (Příloha č. 6) (267.77 kB)

 

12) Návrh rozpočtu městyse na rok 2024

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu městyse Zásada na rok 2024. (Příloha č. 7). (447.23 kB) Za finanční komisi vysvětlil položky rozpočtu Petr Růžička a účetní městysu Zásada Jana Gloserová. Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní, po kterou bude možné podávat k němu připomínky. Zastupitelé o rozpočtu diskutovali.

 

13) Různé

Zastupitelé diskutovali o další žádosti pana Jana Červenky, ohledně postavení kontejnerového stání na tříděný odpad. Problematika kontejnerových stání se řeší dlouhodobě a v současné chvíli nebylo nalezeno lepší místo pro toto stání, kterým musí být pozemek ve vlastnictví obce. Kontejnerová stání nejsou pevnou stavbou a je možné s nimi hýbat i v budoucnu, pokud by se přišlo na vhodnější řešení.

Mgr. Marková podporuje žádost pana Červenky, jelikož kontejnery budou umístěny podle ní na nevhodné místo (jak funkčně tak esteticky) a dále uvádí, že nerozumí tomu, proč nejsou řešeny tyto věci koncepčně.

MUDr. Alice Hanuštiaková otevřela téma nádob na bioodpad u každé nemovitosti, kde by o to byl zájem. Na tento podnět se sjedná schůzka se zástupcem svozové firmy, který obci nabídne možnosti svozu bioodpadu.

 

Dalším tématem zastupitelstva byla kultivace prostoru před hřbitovem. Problematická je zeleň a stav některých komunikací. Okolo tématu se dlouze diskutovalo a bude řešeno na dalších zastupitelstvech.

 

Zastupitelé dále diskutovali o místní komunikaci, vedoucí pod fabrikou. Je v havarijním stavu a dotace pro její úplnou opravu byla zamítnuta, pro převis žádostí. Před zimou proběhne alespoň zpevnění cesty makadamem, aby se zajistila sjízdnost. V příštím roce bude snahou obce sehnat prioritně peníze na tuto komunikaci.

 

Myslivecký spolek Zásada, zastoupený pány Pavlatou, Lhotou a Postulou, předal další informace k záměru spolku – osázení obecních cest zelení. Pro svůj záměr potřebují souhlas majitelů okolních pozemků. Ten se jim nepovedlo v některých případech získat. Myslivecký spolek navrhuje osázet cesty v místech, kde se jim souhlasy majitelů okolních pozemků podařilo získat. Zastupitelé probírali různé varianty řešení, žádné rozhodné stanovisko nebylo vzneseno.

 

 

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
 3. Rozpočtová změna č. 4/2023
 4. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
 5. Návrh OZV č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtů obce
 7. Návrh rozpočtu městyse na rok 2024

 

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:20 hod.

Příští zasedání je plánováno na 13. prosince 2023.

Zápis byl vyhotoven dne 9. 11. 2023 Lindou Černou

 

Ověřovatelé:

Mgr. Petr Černý ........................................... dne: ...........................................

 

Petr Růžička ………………. ............................... dne: ...........................................

 

Starostka:

Andrea Princová ........................................ dne: ...........................................

 

 

Vyjádření (na zastupitelstvu nepřítomného) Ing. Milana Kopala k bodu 13) Různé – kontejnerové stání

Několik let pořád dokola řešíme umístění nádob na tříděný odpad. Myslím si, že jezdím docela dost po celé ČR a za mě patříme k těm kultivovanějším obcím. Už jenom, že na to máme ty přístřešky, nás řadí k těm lepším. Základní fakt je ten, že jako obec někde ty nádoby mít musíme a musíme je mít na našich pozemcích (nebo se smluvním souhlasem majitele) a dobře přístupné pro svozové auto, se kterým bych se já osobně neuměl vytočit ani na letišti. Odpad není nic hezkého, ale produkujeme ho a musíme ho nějak likvidovat. Pořád hledáme estetiku a schovávání ve věcech, které hezké ani nemůžou být, ale musí být na přístupných a neodlehlých místech. Andrea nejenom mě už několik měsíců bombarduje nápady, kam to dát. Prochází obec pozemek po pozemku a hledá vhodné umístění. Když ji něco napadlo tak mi píše na WhatsApp třeba v 10 večer. Z nás jako zastupitelů, jestli se nepletu, nic moc nevypadlo. Umístění "naproti Červenkovem" mi ze všech blbých variant dává logiku. Je bohužel ale naproti Červenkovem, kterým se to nelíbí, což se nedivím. Ale není to radioaktivní odpad, není to skládka. A hlavně to není přímo u domu, je to naproti přes cestu a ne přímo proti domu. Paradoxem je, že Honza Červenka, který, jestli se nepletu, byl jedním z kritiků umístění nádob na Kapelní louce, navrhuje umístění dalších nádob na částečně vlastní náklady právě na Kapelní louce namísto naproti svému domu. Ale je to i obrázek toho, že nová místa opravdu bohužel nemáme. Není to ze strany vedení obce či starostky nic osobního, ale je snaha vůbec někam ty nádoby umístit. Z níže vložené mapky obce je patrné, že umístění někde v dané lokalitě prostě logiku má. Za mě by bylo ještě logické umístění u pošty. Tam ale nemáme pozemky. A to je vlastně i problém v rámci obce celé. Pokud se někoho optáte, zda by neprodal kousek pozemku v rámci prospěšnosti pro obec, celek, tak vás první větou odmítne, a to je ještě ta slušná varianta. Jak jsem již zmiňoval, tak se prochází po pozemek po pozemku, dělají se vizualizace, tak v tomto případě mi pojmenování nekoncepční příliš nesedí. Skoro by mi víc sedělo zoufale poslední, nejlepší z blbých, ale nekoncepční je něco úplně jiného…

mapka kontejnerová stání

Datum sejmutí: 29. 11. 2023 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.