Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 12 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada

konaného dne 7. února 2024 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Zásada, Zásada 188

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvila Mgr. Eva Marková. Přítomni 2 občané z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

 

Výsledek hlasování:       Pro: 10                  Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 97 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Mgr. Jiřího Kozlovského a

Martina Boudíka. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala, že:

- byly přemístěny kontejnery na tříděný odpad ze středu obce na nové stanoviště

- zástupci ZVS s.r.o. pracují společně s firmou Vodoplan s.r.o. na projektu rekonstrukce vodárny, proběhlo společné jednání v Plzni

- proběhlo předání nového komunálního vozidla Multicar

- dne 19. 1. 2024 proběhlo na našem úřadě společné setkání starostů okolních obcí se zástupci Libereckého kraje. Tématem byly probíhající investice a projekty, plány připravené pro tento rok, i v delším časovém horizontu. Za Liberecký kraj byli přítomni členové rady kraje Ing. Jan Sviták, Mgr. Jiří Ulvr, Mgr. Petr Tulpa.

- zpracování a vkládání DTM (digitální technické mapy) bylo domluveno se společností Topgis, která pro obec digitalizaci již provádí

- obec má nového pověřence pro GDPR – využíváme služeb Sdružení místních samospráv

 

6) Rozpočtová změna

Starostka informovala o rozpočtové změně č. 1 (příloha č. 3).  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2024 dle přílohy č. 3.

Výsledek hlasování:       Pro: 10                 Proti: 0                 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 98 bylo schváleno.

 

7) Oprava místních komunikací, žádost o dotaci

Starostka informovala o možnostech podat žádosti o dotace na opravu místních komunikací. Jednalo by se o vyfrézování a o pokládku nového povrchu Ve financování z programu Podpora a rozvoj venkova 2024 bude činit dotace 50% z celkových uznatelných nákladů. Prozatím ani na třetí pokus nebyla naše žádost podpořena. Tato výzva zatím není otevřena. Vyhodnocení žádostí probíhá vždy až na podzim (říjen) s realizací do konce roku. K podání žádosti je zapotřebí mít už uzavřenou SOD s dodavatelem. Dále starostka informovala, že je možné podat do pátku 16. 2. 2024 do 14h  žádost o dotaci na opravu místních komunikací z dotačního programu Libereckého kraje – Program obnovy venkova. Tento dotační program nabízí maximální výši dotace 300 000 Kč na akci. V předchozích letech byly naše žádosti vždy podpořeny. Do žádosti o dotaci byly navrženy zatím neúspěšně podpořené místní komunikace 30c a 35c  (pod Ornelou a nad hřbitovem). Zastupitelé diskutovali o vhodném dotačním programu a také o výběru komunikací, které by bylo možné do žádosti o dotace zařadit. Zastupitelé se shodli, že je nutné v letošním roce opravit cestu k rodinným domům pod Ornelou, která je v havarijním stavu. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1, „Program obnovy venkova“ na opravu povrchů místní komunikace 35c na parcelách p.č. 1609/1, p.č. 1609/2 a p.p.č.1608 v k.ú. Zásada. Podání žádosti je v souladu s Plánem rozvoje obce pro období 2020-2027 a městys má pro investici v rozpočtu vyčleněné finanční prostředky.

Výsledek hlasování:       Pro: 10                 Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 99 bylo schváleno.

 

8) Veřejnoprávní smlouva – zrušení údaje o místu trvalého bydliště

Starostka informovala zastupitelstvo o potřebě uzavřít Veřejnoprávní smlouvu s městem Železný Brod o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Za každý úkon bude město Železný Brod účtovat městysu Zásada 2000 Kč. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Železný Brod o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na dobu určitou do 31. 12. 2026 ve výši 2000 Kč za každý úkon a pověřují starostku podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 10                  Proti: 0                 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 100 bylo schváleno.

 

9) Různé

Mgr. Jiří Kozlovský informoval, že přišlo pozvání z partnerského města Demouville, na letošní léto. Bylo jim odpovězeno, že vzhledem ke konání olympijských her setkání odsuneme na rok 2025.

 

Mgr. Alice Hanuštiaková oslovila dvě architektonické kanceláře, kvůli úpravě prostoru kapelní louky a hřbitova. Bohužel je problém s kapacitou a bude se dále shánět někdo, kdo by byl ochoten s tímto pomoci.

 

Mgr. Jiří Kozlovský oslovil Ing. Milana Kopala ohledně rekonstrukce knihovny. Stávající stav knihovny je nevyhovující a její rekonstrukce nezbytná.

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 18:00

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat v dubnu 2024.

 

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
  3. Rozpočtová změna č. 1/2024

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 12. února 2024  Lindou Černou

 

 

Ověřovatelé:

 

Martin Boudík                                  ........................................... dne  ...........................................

 

 

Mgr. Jiří Kozlovský                           .......................................... dne  ...........................................

 

 

Starostka:

 

Andrea Princová                              ......................................... dne  ...........................................

Datum sejmutí: 28. 2. 2024 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.