Městys Zásada
Městys Zásada

Pošta Zásada ve 28. týdnu není provozně omezna.

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada, konaného dne 19. června 2024 od 17:30 hodin

v zasedací místnosti úřadu městyse Zásada, Zásada 188

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se omluvila Mgr. Eva Marková. Martin Boudík a MUDr. Alice Hanuštiaková omluvili zpoždění. Přítomni 2 občané z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

Výsledek hlasování:  Pro: 8                          Proti: 0                                    Zdrželi se: 0

Usnesení č. 110 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Milana Krupku a Miroslava Prince. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala, že:

 

- novou ředitelkou MZŠ Zásada po dobu dalších šesti let se stala Mgr. Petra Veverková (stávající zástupkyně ředitele)

- V MZŠ Zásada byla z dotace dokončena nová počítačová učebna v hodnotě 5 milionů korun, včetně vybavení

- proběhla sbírka pro Diakonii Broumov, byly přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad u hřiště a ve Zbytkách

- podařilo se dokončit směnu pozemků „u Zelené vily“ pod místní komunikací směrem na Loužnici

- proběhla výměna veřejného osvětlení v nové zástavbě u hřiště.  Po hlavní silnici směrem na Loužnici dochází ještě k výměně starých sloupů veřejného osvětlení

- začali jsme s rekonstrukcí knihovny, byl vyklizen sklad za knihovnou

- chtěla bych informovat všechny občany, že v krátké době začne probíhat rekonstrukce vodojemu. Práce poběží za provozu vodárny (nelze odstavit, nemáme náhradní zdroj) prosím o tolerování možných odstávek a o maximální šetření vodou po dobu rekonstrukce.

- poděkování za pořádané akce: dětský den, pohádkový les, čarodějnice, 105 let SK Zásada, divadelní představení, beseda, přednáška ve Zbytkách,  .....

- proběhl den otevřených dveří v místních firmách Yani a Atlas Bijoux v rámci akce Křišťálové Údolí

 

17:36 se dostavila MUDr. Alice Hanuštiaková

 

6) Rozpočtové změny

Starostka informovala o rozpočtové změně č. 3 (příloha č. 3).  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2024 dle přílohy č. 3.

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 111 bylo schváleno.

 

7) ČEZ – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4025967

 

Starostka informovala přítomné, že společnost ČEZ Distribuce a.s. chce provést výměnu části stávajícího vrchního vedení za nové a položit další část nového zemního vedení až k parcele p.č. 490/1, kde bude vedení ukončeno pilířem. Do parcel p.č. 1674/13 a 1674/7 v k.ú. Zásada v majetku obce zasahuje zemní vedení o délce 100 m. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 2000 Kč dle přiloženého ocenění. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Zastupitelé navrhují zaslat společnosti ČEZ protinávrh, protože cena věcného břemene neodpovídá ceníku městysu Zásada.

 

 

8) PPL box

Starostka informovala o možnosti umístit další výdejní box na balíčky. Opět by se jednalo o box se solárním napájením. Tentokrát od společnosti Parcelbox PPL. Výhodou je neomezená dostupnost vyzvedávání zásilek. Jednalo by se o rozšíření služby pro občany k boxu Zásilkovny. Umístění by bylo za náhradu 500 Kč/měsíčně. Doba nájmu je na dobu určitou a to pět let. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Rozměr boxu 1,05x2,2m. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor pro umístění Parcelboxu mezi městysem Zásada a společností PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany IČ: 25194798 za náhradu 500 Kč/měsíčně a pověřuje starostku podpisem Smlouvy.

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0            Zdrželi se: 0   

 

Usnesení č. 112 bylo schváleno.

 

 

9) Účetní závěrka MŠ Zásada

Starostka informovala o účetní závěrce MŠ Zásada (příloha č. 4). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace dle protokolu bez výhrad a připomínek (příloha č. 4).

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0            Zdrželi se: 0   

 

Usnesení č. 113 bylo schváleno.

 

10) Účetní závěrka MZŠ Zásada

Starostka informovala o účetní závěrce MZŠ Zásada (příloha č. 5). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje účetní závěrku Masarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace dle protokolu bez výhrad a připomínek (příloha č. 5).

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0              Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 114 bylo schváleno.

 

 

11) Závěrečný účet městysu Zásada

Účetní městysu Zásada seznámila přítomné s hospodařením a závěrečným účtem městysu Zásada za rok 2023. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje závěrečný účet za rok 2023 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Zásada za rok 2023 bez výhrad a připomínek (příloha č. 6).

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0                        Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 115 bylo schváleno.

 

 

12) Účetní závěrka městysu Zásada

Účetní městysu seznámila přítomné s účetní závěrkou městyse za rok 2023 (příloha č. 7). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje účetní závěrku městyse Zásada k 31. 12. 2023 bez výhrad a připomínek dle protokolu (příloha č. 7).

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0                        Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 116 bylo schváleno.

 

 

13)  ZVS s.r.o.- informace o hospodaření

Starostka městysu seznámila přítomné s hospodářským výsledkem Zásadské vodárenské společnosti za rok 2023, kdy výnosy činily 2 068 713,77 Kč a náklady 1 466 266,99 Kč (příloha č. 2 k závěrečnému účtu). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada rozhodlo ve věci jako jediného společníka Zásadské vodárenské společnosti s.r.o. o schválení hospodaření Zásadské vodárenské společnosti s.r.o. se zlepšeným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 602 446,78 Kč dle přílohy č. 2 k závěrečnému účtu městyse.

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 117 bylo schváleno.

 

 

14) Výběrové řízení „Oprava místní komunikace 2024“

Starostka informovala o výsledku výběrového řízení na opravu místní komunikace. Jedná se o rekonstrukci povrchů místních komunikace 35c pod Ornelou. Osloveny byly čtyři firmy. Nabídku doručila pouze jediná firma, a to Strabag Silnice a.s., ve výši 975 850,30 Kč bez DPH. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava místní komunikace 35c v katastrálním území Zásada v celkové maximální výši 975 850,30 Kč bez DPH mezi městysem Zásada jako objednatelem a společností STRABAG Silnice a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 45359041, jako zhotovitelem a pověřuje starostku podepsáním smlouvy a dalším jednáním v této věci.

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0               Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 118 bylo schváleno.

 

 

15) Výběrové řízení „Zásada-obnova stavební a technologické části vodojemu“

Starostka informovala o výsledku vyhlášeného výběrového řízení na projekt „Zásada – obnova stavební a technologické části vodojemu“. Do veřejné zakázky se přihlásily celkem tři firmy a to SIZ s.r.o., KK TECHNOLOGY a.s. a VHS stavby a.s. Nejvýhodnější nabídku podala společnost SIZ s.r.o. z Velkých Hamrů s cenovou nabídkou ve výši 6 642 209,04 Kč bez DPH. Nabídka byla bezchybně zpracovaná, výběrové řízení pro nás zpracovalo Sdružení místních samospráv.

V komisi pro vyhodnocení nabídek byli přítomni Mgr. Petr Černý, Vladimír Blažek a Andrea Princová spolu se zástupcem Sdružením místních samospráv.

Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Zásada – obnova stavební a technologické části vodojemu“, zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městysem Zásada a firmou SIZ s.r.o. se sídlem Velké Hamry 694, 468 45 Velké Hamry, IČ: 27265480 a pověřuje starostku jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování:              Pro: 9              Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 119 bylo schváleno.

 

16) Žádost o změnu územního plánu

Starostka seznámila přítomné s žádostmi o změnu územního plánu. Zastupitelé berou žádosti na vědomí. Dokud však nebudou dokončeny Komplexní pozemkové úpravy, které provádí od roku 2023 v městysu Zásada Státní pozemkový úřad, nebudou ze strany obce prováděny žádné úpravy ani změny v územním plánování. Komplexními pozemkovými úpravami dochází ke změnám na pozemcích v k.ú. Zásada.

 

17) Žádost SK Zásada

Starostka informovala, že SK Zásada z.s. podal žádost o dotaci z rezervního fondu městyse pro sport a kulturu pro rok 2024 ve výši 15 000 Kč (50% dotace) na akci „105 let výročí SK Zásada“. Akce se konala v sobotu 15. 6. 2024. Oslav se zúčastnilo množství významných fotbalových osobností. Předložena byla žádost a vyúčtování včetně účetních dokladů. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje přidělení dotace z rezervního fondu na sport a kulturu spolku SK Zásada z.s. na mimořádnou akci „105 let výročí SK Zásada“ ve výši 15.000 Kč.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 8       Proti: 0           Zdrželi se: 1 (Miroslav Princ)

 

Usnesení č. 120 bylo schváleno.

 

 

18) Žádost o odkup části parcely 1682/2 v k.ú. Zásada

Starostka informovala, že pan Jan Horák, majitel č.p. 386 v k.ú. Zásada – Zbytky podal žádost o odkup části parcely p.p.č. 1682 v k.ú. Zásada za účelem užívání celého prostoru před nemovitostí. Dle zákresu se jedná o přibližně o 26 m2. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Ing. Milan Kopal navrhuje prodat tento pozemek za běžnou cenu stavebního pozemku (1000 Kč). Bude vyvěšen záměr prodeje pozemku.

 

18:20 se dostavil Martin Boudík

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje části pozemku p.p.č 1682 v k.ú. Zásada o výměře přibližně 26 m2 před č.p. 386.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 10       Proti: 0          Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 121 bylo schváleno.

 

 

19) Různé

Starostka informovala o návrhu dodatku ke smlouvě pro umístění Z-boxu od společnosti Zásilkovna s.r.o. Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících boxů by mohlo dojít k rozšíření boxu pod budovou OU. Nájemné činí 6600 Kč/rok. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje dodatek ke smlouvě pro umístění Z-BOXu (příloha č. 8) mezi městysem Zásada a společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00, Praha 9, IČ: 28408306 a pověřuje starostku jejím podpisem.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 10             Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 122 bylo schváleno.

 

 

Starostka informovala zastupitele o nutnosti schválit Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Zásada změněného 1. a 2. změnou – Odboru územního plánování a regionálního rozvoje zaslaný z Městského úřadu Železný Brod.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Zásada změněného 1. a 2. změnou – Odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 10             Proti: 0            Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 123 bylo schváleno.

 

MUDr. Alice Hanuštiaková otevřela diskuzi o okolí hřbitova a jeho vzhledu. Městys Zásada zadal architektonickému studiu, zabývajícímu se zelení, žádost o zpracování projektu. Dalším tématem bylo pořízení lavičky do centra obce mimo dětské hřiště. O tomto návrhu se dlouze diskutovalo, z diskuse nevzešlo rozhodnutí o realizaci.

Nadále se zastupitelé zajímali o výstavbu domu pro seniory. Budoucí stavba je ve stavu rozpracování projektu, a dokud není zcela dokončen, nechce ho autor prezentovat na zastupitelstvu.

 

V návaznosti na Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Zásada MUDr. Alice Hanuštiaková upozornila na nízkou zastavěnost ploch určených ke stavbě domů – 10 % z celkové výměry, která je téměř 200 000 m2 v územním plánu městysu. V rámci diskuse o způsobech navýšení zastavěnosti, kterou otevřel místostarosta Ing. Kopal, zmínila MUDr. Hanuštiaková možnost selektivního navýšení daně u těchto nemovitostí.

 

Miroslav Princ pozval přítomné zastupitele i občany na další ročník festivalu ZasTenRock, který se koná v sobotu 24. 8. 2024 od 15:00 hod.

 

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
  3. Rozpočtová změna č.3/2024
  4. Protokol ke schvalování účetní závěrky MŠ Zásada
  5. Protokol ke schvalování účetní závěrky MZŠ Zásada
  6. Závěrečný účet
  7. Protokol ke schvalování účetní závěrky městyse Zásada
  8. Dodatek ke smlouvě pro umístění Z-BOXu

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00  hod.

Příští zasedání je plánováno na září 2024.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 6. 2024 Lindou Černou

 

Ověřovatelé:

Milan Krupka ....................……....................................... dne: ...........................................

 

 

Miroslav Princ ............................................................... dne: ...........................................

 

 

Starostka:

Andrea Princová ............................................................ dne: ...........................................

 

Datum sejmutí: 12. 7. 2024

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.