Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 2 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada

konaného dne 16. listopadu 2022 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se omluvil Petr Růžička a Mgr. Eva Marková, zpoždění omluvil Ing. Milan Kopal. Přítomni 2 občané z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

 

Výsledek hlasování:    Pro: 8    Proti: 0 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Mgr. Petra Černého a MUDr. Alici Hanuštiakovou. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala, že:

- na úklid hřbitova a kapelní louky byly po dobu třech týdnů přistaveny kontejnery na bioodpad

- pro zimní období byly uzavřeny toalety na hřbitově a uzavřena voda

- v polovině října proběhl svoz nebezpečného odpadu

- proběhlo vítání občánků, vítáno bylo 6 dětí

- s Mikroregionem Tanvaldsko byla podaná žádost na další vlnu kompostérů

- probíhá asfaltování u MŠ a pod pivovarem („baťka“)

- 13. září městys uspořádal zájezd na Zahradu Čech

- Skleněné městečko v Železném Brodě proběhlo za účasti firem ze Zásady

- jedná o směně pozemku nad „Zelenou vilou“ za účelem narovnání pozemků dle skutečného stavu

- u č.p. 50 proběhla oprava bývalé uhelny, na střeše bude možné po umístění výztuhy parkovat

- je v řešení nové pojištění obce

- Mikroregion Tanvaldsko odkoupil budovu bývalé Seby - v budoucnu se počítá se zavedením technologie na zpracování plastů

 

MZŠ

- rozšíření nové učebny bude již brzy dokončeno

- začalo se řešit nové odvětrání kuchyně

 

Za ZVS s.r.o.

- proběhla výstavba uzávěru pro možnost odpojení a regulace přítoku z prameniště větve Huť v období s dostatečným přítokem vody

- přes léto bylo velké sucho, bylo nutné hodně dopouštět z vodní nádrže Souš

- na vodovodním řadu bylo několik složitých poruch

 

17:35 se dostavil Ing. Milan Kopal

 

6) Navýšení závazného ukazatele MZŠ Zásada

Starostka informovala o žádosti ředitele MZŠ pana Mgr. Václava Horáčka o navýšení závazného ukazatele z důvodu zvýšených záloh na energie. V současné době mají ve svém rozpočtu schodek 717 000 Kč. Při společném jednání s finančním výborem bylo navrženo uvolnit částku 500.000 Kč. Zbylé finance by měla škola uspořit ze svého rozpočtu. Podařilo se také přejít k novému dodavateli, čímž se o něco sníží zálohy na energie. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje navýšení závazného ukazatele pro Masarykovu základní školu Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizaci o 500 000 Kč.

 

Výsledek hlasování:    Pro: 9                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

 

7) Rozpočtové změny

Účetní městysu paní Jana Gloserová podrobně vysvětlila přítomným rozpočtovou změnu č. 4/2022 (příloha č. 3).  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se všem přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2022 dle přílohy č. 3.

 

Výsledek hlasování:    Pro: 9                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

 

8) Záměr směny pozemků

Starostka informovala, že pan Mgr. Bohuslav Pavlata požádal o směnu části parcel z důvodu narovnání hranic pozemků. Jedná se o 12 m2 parcely p.č.128/1 v k.ú. Zásada, na které se nachází část obecní dlážděné cesty (nově v geometrickém plánu označeno jako 128/5). Rád by ji směnil za část obecní parcely p.č.1613/3 v k.ú Zásada (nově v geometrickém plánu jako 1613/5), kudy chodníček nevede. Jedná se o travnatou část, která je pohledově součástí jeho parcely 127/2 na které je socha sv. J. Nepomuckého. K žádosti byl vyhotoven geometrický plán, na kterém jsou části parcel vyznačeny. Travnatou část parcely využívá a udržuje již řadu let. Rád by vyřešil pozemkové vztahy kolem své nemovitosti. Zastupitelé se shodli na podpoření záměru, po seznámení se skutečností, že tato směna narovnává skutečný stav. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se všem přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje vyvěšení záměru směny částí pozemku p.č. 1613/3 (nově 1613/5) v k.ú. Zásada o výměře 19 m2 za část parcely p.č. 128/1 (nově 128/5) o výměře 12 m2 v k.ú. Zásada.

Výsledek hlasování:    Pro: 9                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

 

9) Zimní údržba

Starostka informovala přítomné, že byly osloveny čtyři firmy zabývající se zimní údržbou, aby podaly cenovou nabídku na zimní údržbu v městysu Zásada. Z oslovených firem přišla pouze jediná nabídka, a to od firmy KOVO Bohdalovice s.r.o., která zajišťovala zimní údržbu v obci v posledních letech. Nabídka je oproti minulému roku navýšena o 200 Kč/hod. Starostka informovala, že je každým rokem těžší sehnat firmu na zimní údržbu. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje, aby zimní údržbu pro období 2022-2023 prováděla firma KOVO Bohdalovice s.r.o., IČ 61538752, se sídlem Bohdalovice 69, Velké Hamry s nabídkovou cenou 1000 Kč/hod bez DPH a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

 

Výsledek hlasování:    Pro: 9                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

 

Starostka předložila plán zimní údržby vyhotovený současně s pasportem místních komunikací. Původní plán zimní údržby neodpovídá již stávajícímu stavu. Trvale bude umístěn v elektronické podobě na webových stránkách obce.

Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje Plán zimní údržby místních a účelových komunikací.

 

Výsledek hlasování:    Pro: 9                    Proti: 0                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

 

10) Kulturní komise

Starostka představila návrh složení kulturní komise. Se všemi členy byla účast předem projednána a složení respektuje zastoupení členů hlavních kulturních a sportovních spolků v obci. Na předsedu byl navržen Miroslav Princ, členové Helena Háková, MUDr. Alice Hanuštiaková, Eva Rydvalová, Libuše Ducháčková. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada zřizuje 5 člennou kulturní komisi ve složení: předsedou Miroslav Princ, členové Helena Háková, MUDr. Alice Hanuštiaková, Eva Rydvalová, Libuše Ducháčková.

 

Výsledek hlasování:     Pro: 8                   Proti: 0                  Zdrželi se: 1 (MUDr. Alice Hanuštiaková)

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

 

11) Inventarizační komise

Navrženo bylo pokračování současného obsazení komise, a to i nadále 3 členné. Starostka navrhla složení Václav Lubas, Linda Černá a Jana Gloserová. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada zřizuje 3 člennou inventarizační komisi ve složení Václav Lubas, Jana Gloserová, Linda Černá.

 

Výsledek hlasování:     Pro: 9                     Proti:  0               Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

 

12) Rekonstrukce válečného hrobu

Zastupitelé byli seznámeni s možností podat žádost o dotaci na rekonstrukci válečného hrobu (jedná se o pomník ve středu obce). Jedná se o dotaci z Ministerstva obrany ČR, v rámci 5. výzvy programu 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o dílo od společnosti Uno society s.r.o. Firma se zabývá zpracování dotačních titulů pro obce. Celková částka za podání žádosti včetně zpracování projektu činí 36 300 Kč. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce válečného hrobu č. CZE5110-8109 v obci Zásada“ a spolufinancování akce. Pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o dílo se společností Uno Society s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10, IČ: 07857942 (příloha č. 4).

 

Výsledek hlasování:      Pro: 9                     Proti: 0                Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

 

13) Oprava místních komunikací

Starostka seznámila přítomné s možností znovu podat žádost o dotaci na opravu povrchů místních komunikací. Jedná se o nepodpořenou dotaci z minulého roku z důvodu převisu žádosti v tomto programu. Žádost neobsahovala žádné chyby, nebyla podpořena z důvodu malé alokace programu. Jedná se o část komunikace p.p.č 1608 a 1609 (od Kozlovských na Rovně) označeno jako 30c a komunikace 350/47 a 350/76 (od garáží u falkonu k Tomešovým) označeno jako 35 c, z dotačního fondu MMR. Výše dotace v tomto případě je 80 % z celkových uznatelných výdajů. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce místních komunikací 30c a 35c v městysu Zásada“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2023, DT 117d8210A. Podpora obnovy místních komunikací a spolufinancování akce ve výši 20 % z celkových výdajů akce.

 

Výsledek hlasování:   Pro:  9                   Proti: 0                  Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

 

14) Prodloužení vodovodu a kanalizace

Starostka seznámila přítomné s návrhem prodloužení vodovodu a kanalizace v p.p.č. 1652/2 v k.ú. Zásada. Projekt, stavební povolení a realizace by byla řešena přes manžele Blahovi, kteří v lokalitě budují novostavbu. Následně by došlo k odkoupení prodloužení vodovodu i kanalizace. Vodovod by byl v majetku ZVS s.r.o. a kanalizace v majetku městyse.  Délka vodovodního řadu by měla být 36,95 metru za maximální cenu dle rozpočtu 211 772,65 Kč bez DPH a délka kanalizační stoky 56 metrů za maximální cenu dle rozpočtu 425 779,70 Kč bez DPH. Smlouvu o umístění stavby do místní komunikace a smlouvu o smlouvě budoucí kupní připravila advokátka JUDr. Ivana Weberová.

 Smlouvu o Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s prodloužením vodovodu a kanalizace v komunikaci p.p.č. 1652/2 v k.ú. Zásada a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o umístění stavby do místní komunikace a smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

 

Výsledek hlasování:                    Pro: 9                    Proti: 0                Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

 

15) Žádost TJ Sokol Zásada

Starostka seznámila přítomné s žádostí TJ Sokol Zásada o mimořádnou dotaci 15.000 Kč z rezervního fondu pro sport a kulturu. K žádosti bylo předloženo vyúčtování v celkové výši 30 242 Kč. Jedná se o kulturní akci „Roztančíme sokolovnu“. Proběhla krátká diskuze nad vystavenou fakturou za vytápění ve výši 25 000 Kč společností SferiaNET.CZ s.r.o. pana Ing. Petra Pavlaty. Miroslav Princ konstatoval, že se jedná o největší akci Sokola a bylo by dobré ji podpořit. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s přidělením mimořádné dotace z rezervního fondu pro sport a kulturu

 

pro TJ Sokol Zásada ve výši 15.000 Kč.

 

Výsledek hlasování:                    Pro: 8                    Proti: 0                 Zdrželi se: 1 (Martin Boudík)

 

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

 

16) Návrh rozpočtu městyse na rok 2023

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu městyse Zásada na rok 2023. (příloha č. 5). Současně byli seznámeni i s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023-2025. (příloha č. 6) Za finanční komisi vysvětlil položky rozpočtu Mgr. Petr Černý a účetní městysu Zásada Jana Gloserová. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu budou vyvěšeny na úřední desce po dobu 15 dní, po kterou bude možné podávat k nim připomínky. Zastupitelé o rozpočtu diskutovali. Tělocvičná jednota Sokol Zásada žádala o navýšení příspěvku na činnost pro příští rok. O této žádosti se bude jednat na dalším zastupitelstvu. Prioritou obce je nyní pomoci se zajištěním energií ve škole a školce.

 

17) Nabídka regionální televize

Starostka seznámila přítomné s nabídkou regionální televize RTM, která obsahovala možnost pravidelného vysílání o dění v obci. Zastupitelé se shodli, že o tuto nabídku nejeví zájem.

 

18) Různé

Miroslav Princ oznámil přítomným, že se v Zásadě bude konat 18. a 19. února Mistrovství České Republiky v závodech psích spřežení.

 

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 14. prosince 2022

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
  3. Rozpočtová změna č. 4/2022
  4. Smlouva o dílo
  5. Návrh rozpočtu městyse na rok 2023
  6. Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023-2025

 

Zápis byl vyhotoven dne 21. 11. 2022  Lindou Černou

 

 

Ověřovatelé:

 

Mgr. Petr Černý                           ........................................... dne  ...........................................

 

 

 

MUDr. Alice Hanuštiaková       .......................................... dne  ...........................................

 

 

 

Starostka:

 

Andrea Princová                          .......................................... dne  ...........................................

 

Datum sejmutí: 9. 12. 2022 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.