Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 3 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada

konaného dne 14. prosince 2022 od 17:30 hodin v budově sokolovny Zásada, č.p. 260

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se omluvil Lukáš Zurčín a Mgr. Eva Marková. Přítomni 3 občané z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 9                                   Proti: 0                                Zdrželi se:0

 

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Petra Růžičku a Miroslava Prince. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala, že:

-bylo dokončeno asfaltování pod pivovarem „baťka“ a u školky, vyspraveno bylo i několik děr po výkopech

-proběhlo vyúčtování dotace z kraje na nové povrchy místních komunikací, část peněz již přišla, čekáme na schválení a doplacení zbylých peněz

- byl uspořádán zájezd na vánoční trhy do Žitavy a na Oybin

- byl dokončen projekt rozšíření kmenové učebny včetně vybavení z dotace a bylo posláno vyúčtování

- máme druhého pracovníka na úklid obce přes Úřadu práce

- byla dokončena zastávka ve Zbytkách

 

6) Rozpočtová změna

Paní účetní Gloserová informovala o rozpočtové změně č. 5 (příloha č. 3).  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2022 dle přílohy č. 3.

Výsledek hlasování:             Pro: 9                                    Proti: 0                                 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

 

7) Rozpočet sociálního fondu

Účetní městysu paní Jana Gloserová předložila rozpočet sociálního fondu pro rok 2023. (příloha č. 4) Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2023, kdy příjmy činí 48.000Kč a výdaje 48.000Kč.

Výsledek hlasování:             Pro: 9                                     Proti: 0                               Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

 

8) Schvalování poslední rozpočtové změny

Starostka požádala zastupitele o možnost schválit pouze s místostarostou případnou další rozpočtovou změnu na konci roku 2022. Toto řešení doporučuje Krajský úřad pro náhlé případy, kdy by byl problém svolávat mimořádné zastupitelstvo. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí, aby případnou další rozpočtovou změnu po 14. prosinci roku 2022 schvalovala starostka společně s místostarostou a předsedou finančního výboru.

 

Výsledek hlasování:             Pro:  9                                  Proti: 0                                 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

 

9) Směna pozemků

Starostka informovala, že byl vyvěšen záměr na směnu pozemků. Jedná se o 12 m2 parcely p.č.128/1 v k.ú. Zásada, na které se nachází část obecní dlážděné cesty (nově v geometrickém plánu označeno jako 128/5) ve vlastnictví Mgr. Bohuslava Pavlaty. Dojde ke směně za část parcely p.č.1613/3 v k.ú Zásada (nově v geometrickém plánu jako 1613/10) v majetku městyse. Jedná se o travnatou část, která je pohledově součástí jeho parcely 127/2 na které je socha sv. J. Nepomuckého. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se všem přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje směnu pozemků p.p.č. 128/5 v k.ú. Zásada o výměře 12 m2 ve vlastnictví Mgr. Bohuslava Pavlaty, bytem Zásada č.p. xx, r.č. xxxxxxxxxx, za p.p.č.1613/10 v k.ú. Zásada o výměře 19 m2 v majetku městyse Zásada, Zásada č.p. 188. 

 

Výsledek hlasování:             Pro: 9                                    Proti: 0                                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

 

10) ČEZ – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

Starostka informovala přítomné, že společnost ČEZ Distribuce a.s. chce vybudovat nové vrchní a zemní vedení pro připojení stavební parcely p.č.783 v k.ú. Zásada. Do parcely p.č.1652/2 v k.ú. Zásada v majetku obce zasahuje pouze zemní vedení o délce 34 m (20,4 m2 ).  Cena za zřízení věcného břemene činí 4900 Kč. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (příloha č. 5) společnosti ČEZ Distribuce a.s, IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-  Podmokly Teplická 874/8 zastoupena na základě plné moci ev.č. PM-230/2021 společností Kollert elektro s.r.o. IČ 25464787 se sídlem Liberec 22, Svárovská 108,  za jednorázovou úhradu ve výši 4900 Kč a souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1652/2 v k.ú. Zásada a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 9                                    Proti: 0                                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 34 bylo schváleno.

 

11) ZVS s.r.o. - vodné a stočné

Cena vodného od společnosti SČVaK bude od 1. 1. 2023 činit 50,4 Kč/m3 . Je nutné upravit i cenu vodného a stočného pro ZVS s.r.o. Poslední zdražení proběhlo v květnu 2021. V letošním roce (od ledna do září) bylo nakoupeno 7 026 m3 vody od SČVaK. K úpravě cen by mělo docházet každý rok, aby se podařilo tvořit rezervu na opravy, údržbu, modernizaci a výstavbu. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada rozhodlo ve věci jako jediného společníka Zásadské vodárenské společnosti s.r.o. o zdražení vodného na 35 Kč za m3 bez DPH a stočného na 25 Kč za m3 bez DPH a snížené ceny stočného na 22 Kč za m3 bez DPH s platností od 1. ledna 2023.

Výsledek hlasování:              Pro: 9                                   Proti:  0                                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 35 bylo schváleno.

 

12) Střednědobý výhled rozpočtů obce pro období 2023-2025

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem výhledu rozpočtů městyse Zásada pro období 2023-2025 (příloha č. 6). K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky po dobu vyvěšení návrhu na úřední desce. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje střednědobý výhled rozpočtů obce pro období 2023-2025 dle přílohy č. 5.

Výsledek hlasování:               Pro:   9                                 Proti:  0                                 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 36 bylo schváleno.

 

13) Rozpočet městyse na rok 2023

Po minulém zasedání zastupitelstva byl vyvěšen projednaný rozpočet městyse pro rok 2023. Po dobu vyvěšení návrhu na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky. Petr Růžička okomentoval změny proti vyvěšenému návrhu. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. (příloha č. 7)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočet městyse Zásada na rok 2023 jako vyrovnaný, kdy příjmy činí 19 373 001 Kč a výdaje 19 373 001 Kč.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 9                                    Proti: 0                                Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 37 bylo schváleno.

 

 

Dotace z rozpočtu městyse

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu pro kulturu a sport 2023 v celkové výši 725 000 Kč. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje přidělení dotací z rozpočtu městyse Zásada pro rok 2023 na sportovní a kulturní akce spolků dle přílohy č. 8.

 

Výsledek hlasování:             Pro: 8                    Proti: 0                 Zdrželi se: 1 (MUDr. Alice Hanuštiaková)

 

Usnesení č. 38 bylo schváleno.

 

 

 

14) Různé

Veřejnoprávní smlouva

Starostka seznámila přítomné s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s městem Železný Brod. Městys Zásada tak uhradí městu Železný Brod za náklady spojené s výkonem 3 000 Kč za každý došlý přestupek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2026. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, IČ 00262633 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

 

Výsledek hlasování:                             Pro: 9                    Proti: 0                Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 39 bylo schváleno.

 

Nabídka odkupu pozemku

Starostka seznámila přítomné s návrhem pana Záruby (nový majitel č.p. 101) na odprodej části parcely p.p.č. 1467/1 při hranici s místní komunikací v šíři 1 m. Pan Záruba nabízí pozemek za cenu 1500 Kč/m2. Zastupitelé o nabídce diskutovali, majiteli pozemku bude nabídnuto jiné řešení problému.

 

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 18:50

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 15. února 2023.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
  3. Rozpočtová změna č. 4/2022
  4. Rozpočet sociálního fondu
  5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
  6. Střednědobý výhled rozpočtů obce pro období 2023-2025
  7. Rozpočet městyse na rok 2023
  8. Rozpočet kultura a sport 2023

 

Zápis byl vyhotoven dne 19. 12. 2022  Lindou Černou

 

 

Ověřovatelé:

 

Petr Růžička             ........................................... dne  ...........................................

 

 

Miroslav Princ         ........................................... dne  ...........................................

 

Starostka:

 

Andrea Princová    ........................................... dne  ...........................................

Datum sejmutí: 5. 1. 2023 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.