Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 8 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada

konaného dne 13. září 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

 

 Zápis č. 8 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada,

konaného dne 13. září 2023 od 17:30 hodin

v zasedací místnosti úřadu městyse

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou městyse Zásada. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) sdělila, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ze zasedání zastupitelstva se omluvili MUDr. Alice Hanuštiaková a Mgr. Eva Marková, Mgr. Jiří Kozlovský omluvil zpoždění. Přítomni 4 občané z řad veřejnosti.

 

2) Schválení programu

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou rozeslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2). Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje program zasedání zastupitelstva dle pozvánky.

Výsledek hlasování:                Pro: 8                           Proti: 0              Zdrželi se: 0

Usnesení č. 68 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisu

Starostka určila v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovateli zápisu Milana Krupku a Lukáše Zurčína. Zapisovatelkou Lindu Černou.

 

4) Kontrola plnění usnesení

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5) Informace o činnosti orgánů městyse

Starostka informovala, že:

- o prázdninách proběhla kontrola ze Státního zemědělského intervenčního fondu na novou učebnu v MZŠ Zásada pořízenou z dotace, vše je v pořádku, dotace bude vyplacena v plné výši

- proběhla kontrola hospodaření, byla provedena auditorem Krajského úřadu Libereckého kraje, za první pololetí. Nebylo nalezeno pochybení a nejsou nutná nápravných opatření

- byly opraveny výtluky na místních komunikacích

- byly opraveny dlažební kostky u kanálů „v dráze“ k sokolovně

- probíhá rekonstrukce kulturní místnosti a přilehlých prostor v budově úřadu

- proběhla návštěva z partnerského města Demouville z Francie. Francouzští hosté byli přivítáni na OU. Byli ubytováni v hostitelských rodinách, po celý týden měli společný program, a následovala společná večeře v areálu SK Zásada. Byla podána žádost o dotaci, na tuto návštěvu, na krajský úřad Libereckého kraje

- ze staré opuštěné rozpadlé hrobky vybudován společný hrob pro uložení ostatků občanů, kteří nemají pozůstalé. Je povinností obce mít společný hrob zřízen.

- z dotace přes mikroregion Tanvaldsko jsme pořídili štěpkovač, kompostéry by měly být dodány během následujícího měsíce

- 12. června proběhla kontrola ZVS s.r.o. z ministerstva zemědělství, nebylo shledáno žádné porušení zákona o vodovodech a kanalizacích. ZVS s.r.o. obdržela pouze drobná doporučení

- 4. září proběhlo přivítání prvňáčků v MZŠ Zásada. Bylo přivítáno 19 dětí, děti byly vítané paní starostkou Zásady a starosty okolích obcí.

6) Rozpočtové změny

Starostka informovala o rozpočtové změně č. 2 (příloha č. 3).  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2023 dle přílohy č. 3.

 

Výsledek hlasování:                Pro:  8               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 69 bylo schváleno.

 

 

7) Přijetí dotace „Oprava místních komunikací 2023“

Starostka informovala o obdržené účelové dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 2.1- Program obnovy venkova na projekt „Oprava místních komunikací 2023“ ve výši 300.000 Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č.2.1- Program obnovy venkova na projekt „Oprava místních komunikací 2023“ve výši 300.000 Kč.

 

Výsledek hlasování:                Pro: 8               Proti: 0             Zdrželi se: 0      

 

Usnesení č. 70 bylo schváleno.

 

8) Výběrové řízení „Oprava místních komunikací 2023“

Starostka seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení na opravu místních komunikací. Osloveny byly tři firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Autodoprava Dvořák s.r.o. ve výši 1 403 916,10 Kč bez DPH. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava pozemních komunikací na parcelách p.č. 1609 a p.p.č. 1603/1 v katastrálním území Zásada v celkové maximální výši 1 403 916,10 Kč bez DPH mezi městysem Zásada jako objednatelem a společností Autodoprava Dvořák s.r.o., se sídlem Pod servisem 5362, IČ: 28741498, jako zhotovitelem a pověřuje starostku podepsáním smlouvy a dalším jednáním v této věci.

 

Výsledek hlasování:                Pro: 8               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 71 bylo schváleno.

 

 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s.

Starostka informovala zastupitelstvo, že společnost ČEZ Distribuce a.s. požádala na základě Smlouvy o smlouvě budoucí schválené zastupitelstvem dne 14. 12. 2022 usnesením č. 34 o zřízení věcného břemene na Zařízení distribuční soustavy p.p.č.1652/2 v k.ú. Zásada. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č.1652/2v k.ú. Zásada se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ: 24729035 za jednorázovou úplatu ve výši 4.900 Kč, dle platného ceníku věcných břemen pro městys Zásada, a pověřuje starostku podepsáním smlouvy. (Příloha č. 4)

 

Výsledek hlasování:                Pro: 8                Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 72 bylo schváleno.

 

 

10) Zřizovací listina MZŠ Zásada

Starostka informovala o změně ve zřizovací listině MZŠ Zásada a následně o doplnění Smlouvy o výpůjčce o nově pořízený movitý majetek pro MZŠ Zásada. Jedná se o interaktivní tabuli, pánev, kotel, dotykovou obrazovku a soubor vybavení nové učebny. Ostatní body ve Zřizovací listině i Smlouvě o výpůjčce zůstávají bez změn. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s doplněním Smlouvy o výpůjčce a schvaluje novou Zřizovací listinu pro Masarykovu základní školu Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizaci. (Příloha č.5).

 

Výsledek hlasování:                Pro: 8               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 73 bylo schváleno.

 

 

 

11) Kupní smlouva – prodloužení vodovodu a kanalizace

Starostka seznámila přítomné s podklady předloženými k dokončení stavby prodloužení vodovodu a kanalizace v p.p.č. 1652/2 v k.ú. Zásada. Projekt, stavební povolení, realizace a následná kolaudace byla řešena přes manžele Blahovi, kteří v lokalitě budují novostavbu. Dne 16. 11. 2022 byla mezi městysem Zásada, ZVS s.r.o. a manželi Blahovými podepsána Smlouvy o umístění stavby do místní komunikace a smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Po realizaci a kolaudaci celého díla by mělo dojít k odkoupení prodloužení vodovodu i kanalizace. Vodovod bude v majetku ZVS s.r.o. a kanalizace v majetku městyse.  Oproti původně odsouhlasené ceně 425 779,70 Kč bez DPH došlo k navýšení o 50 011,52 Kč bez DPH. K navýšení došlo po vzájemné konzultaci se zástupci ZVS s.r.o. během stavby. K navýšení byl doložen položkový rozpočet s vyznačenými úpravami. Vícepráce vznikly na základě rozdílné dokumentace a skutečného stavu. Kupní smlouvu připravila JUDr. Ivana Weberová. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

 

18:03 se dostavil Mgr. Jiří Kozlovský 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s odkoupením prodloužení vodovodu a kanalizace v komunikaci p.p.č. 1652/2 v k.ú. Zásada v celkové výši 597 990,64 Kč včetně DPH pro městys Zásada za prodloužení kanalizace a ve výši 256 960,34 Kč včetně DPH pro ZVS s.r.o. za prodloužení vodovodu a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy (příloha č. 6) s ########################### a ####################### oba bytem ###################.

 

Výsledek hlasování:                Pro: 9                Proti: 0             Zdrželi se: 0

Usnesení č. 74 bylo schváleno.

 

 

12) Pozemky pod místní komunikací

Starostka informovala, že byli osloveni majitelé pozemků, které zasahují do spodní části místní komunikace na p.p.č.1603/1 v k.ú. Zásada. Důvodem je odkup, případně směna pozemků tak, aby parcely ležící pod asfaltovým povrchem byly v majetku obce (podmínka dotačních titulů na opravy komunikací).  

Společně byla navržena směna jednotlivých částí parcel v majetku pana ##### a pana ##### ležících pod asfaltem za části parcel v majetku obce zasahujících do jejich pozemků. S panem ##### by obec směnila část parcely p.č. 1603/1 v k.ú. Zásada (nově označeno jako 1603/10) o výměře 35 m2 za část parcely p.č. 250 v k.ú. Zásada (nově označeno jako 250/2) o výměře 11 m2. Pan ##### část obecní parcely užívá jako zahradu a stará se o ni již dlouhá léta. S panem ##### by obec směnila část parcely p.č.1603/1 v k.ú. Zásada (nově označeno jako 1603/8) o celkové výměře 64 m2 za část parcely p.č.247 v k.ú. Zásada (nově označeno jako 247/2) o celkové výměře 27 m2 a část parcely p.č.249 v k.ú. Zásada (nově označeno jako 249/1) o celkové výměře 38 m2.  Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo městyse Zásada souhlasí s vyvěšením záměru na směnu částí parcely p.č.1603/1 v k.ú. Zásada o výměře 35 m2 nově označené na geometrickém plánu jako 1603/10 za část parcely p.č. 250 v k.ú. Zásada o výměře 11 m2 nově označené na geometrickém plánu jako 250/2. Část parcely p.č.1603/1 v k.ú. Zásada o výměře 64 m2 nově označené na geometrickém plánu jako 1603/8 za část parcely p.č.247 v k.ú. Zásada o výměře 27 m2 nově označené na geometrickém plánu jako 247/2 a část parcely p.č.249 v k.ú. Zásada o výměře 38 mnově označené na geometrickém plánu jako 249/1.

 

Výsledek hlasování:    Pro: 9                   Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 75 bylo schváleno.

 

Starostka informovala, že byli osloveni majitelé dalšího pozemku, který zasahuje do místní komunikace na p.p.č.1603/1 v k.ú. Zásada. Pod touto komunikací je 36m2 st. parcely č. 36 ve vlastnictví ############################# a #########################, oba bytem ##########. Tuto část není možné za nic směnit, majitelé ji nabídli k odkupu za cenu 400 Kč/m2 a 4.000 Kč administrativní poplatek.        

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo městyse Zásada odkupem části st. parcely č.  36 v k.ú. Zásada o výměře 36m2, nově označeno jako p.p.č. 1709 v k.ú. Zásada za celkovou kupní cenu 18.400 Kč včetně DPH od #################### a #########################, bytem ########## a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 9                    Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 76 bylo schváleno.

 

 

13) Záměr mysliveckého spolku Zásada

Za myslivecký spolek představili Bořivoj Pavlata a Radim Lhota záměr osadit vybrané obecní cesty v extravilánu remízky pro ochranu lesní zvěře a ptactva. Akci by ve spolupráci s MS prováděla nezisková organizace Čmelák. Rozpočet na akci je 1.000.000 Kč. Požadována je spoluúčast obce 200.000 Kč.  Zastupitelé o záměru diskutovali. Zastupitelé se shodli, že k záměru musí být předloženy podrobnější informace, a proto bude diskutován na dalším zasedání zastupitelstva.

 

 

 

14) Různé

Na popud Státního pozemkového úřadu je nutné pousnout kontejnerové stání na separovaný odpad. Jediným možným místem je v současnosti p.p.č. 76 protože je v majetku městyse Zásada. Zároveň je dobře dostupným pro svozovou firmu a v jeho nejbližším okolí kontejnerové stání umístěno není.

 

Přílohy zápisu:

1)          Prezenční listina

2)          Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)          Rozpočtová změna č.3/2023

4)          Smlouva ČEZ Distribuce a.s.

5)          Zřizovací listina MZŠ Zásada

6)          Kupní smlouva

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.

Příští zasedání je plánováno na úterý 3. října 2023.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 9. 2023 Lindou Černou

 

Ověřovatelé:

Milan Krupka …………………............................... dne: ...........................................

 

Lukáš Zurčín …………………................................. dne: ........................................... 

 

Starostka:

Andrea Princová ........................................ dne: ...........................................


Poznámka: Části textu nahrazené znaky "#" byly záměrně nahrazeny znakem "#" z důvodu anonymizace textu  z pohledu GDPR.

 

Zápis č. 8 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Zásada (začerněná verze) (162.92 kB)ve formátu pdf

Datum sejmutí: 4. 10. 2023 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.